Při hodnocení rizika neionizujícího záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3.1011 Hz zaměstnavatel přihlíží zejména:

 • k intenzitě, frekvenčnímu spektru, trávní a typu expozic,
 • k nejvyšším přípustným hodnotám a referenčním úrovním,
 • ke všem účinkům na zdraví a bezpečnost obzvláště ohrožených zaměstnanců, zejména mladistvých zaměstnanců a těhotných zaměstnankyň,
 • ke všem nepřímým účinkům, jakými jsou:
  • rušení elektronických a zdravotnických přístrojů a zařízení včetně kardiostimulátorů a jiných implantovaných lékařských elektronických zařízení,
  • rizika spojená s vymrštěním feromagnetických předmětů působením statického magnetického pole s magnetickou indukcí vyšší než 3 mT,
  • nebezpečí zážehu elektricky ovládaných detonátorů,
  • požáry a exploze v důsledku zapálení hořlavých materiálů jiskrami způsobenými indukovanými nebo kontaktními proudy nebo jiskrovými výboji,
 • k existenci záložního zařízení určeného ke snížení expozice elektromagnetickým polím,
 • k odpovídajícím informacím získaným ze zdravotního dohledu prováděného zařízením závodní preventivní péče včetně zveřejněných informací,
 • k expozici z několika zdrojů,
 • k současné expozici polím s různými kmitočty.