Silniční doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob (linková osobní doprava, kyvadlová doprava, příležitostná osobní doprava, taxislužba), zvířat a věcí (nákladní doprava) vozidly, jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu.

Základní povinnosti zaměstnavatelů a řidičů

 Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců v souladu s právními předpisy návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným zaměstnavatelem, kterým se stanoví:

  • pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy,
  • bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích viz. nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,

Povinnosti tuzemského dopravce jsou stanoveny v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Kvalifikace řidičů – oprávnění k řízení vozidla

 Aby mohl zaměstnavatel nařídit nebo dovolit řízení vozidla svému zaměstnanci, musí zaměstnanec splnit základní kvalifikační předpoklad k řízení motorového vozidla, a to být držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění.

Před zařazením zaměstnance na práci řidiče by si měl zaměstnavatel ověřit jeho schopnosti k práci, kterou má vykonávat, a to:

  • zjištěním teoretických předpokladů, tj. kontrolou platných dokladů prokazujících jeho odbornou způsobilost (např. řidičský průkaz s příslušnou skupinou řidičského oprávnění, osvědčení profesní způsobilosti řidiče, doklad o školení pro přepravu nebezpečných látek, strojní průkaz apod.),
  • ověřením praktických dovedností (zkušební jízda s vozidlem, které má být zaměstnanci přiděleno, s provedením záznamu o této jízdě).

Zaměstnavatel (dopravce) je povinen dále zajistit, aby práci řidiče v mezinárodní nákladní dopravě, pokud se provozuje nákladním vozidlem o celkové hmotnosti vyšší než 7500 kg, vykonávala pouze osoba starší 21 let, bezúhonná, která před prvním nastoupením výkonu činnosti řidiče pracovala nejméně dva roky jako řidič nákladního vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3500 kg nebo jako řidič autobusu.

Pracovní doba řidičů

Pracovní doba doby člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě ve všech pracovněprávních vztazích může ve svém souhrnu činit nejvýše 48 hodin týdně.

Každý zaměstnavatel písemně požádá člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě o stejnopis evidence pracovní doby odpracované u jiného zaměstnavatele.

Pracovní dobu je možné prodloužit až na 60 hodin, pokud její průměr bez práce přesčas nepřesáhne stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.

Délka směny může činit nejvýše 13 hodin. Délka směny zaměstnance pracujícího v noční době může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Evidenci pracovní doby a doby pohotovosti člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě uchovává zaměstnavatel po dobu nejméně 2 let po skončení jednotlivých kalendářních roků.

Zaměstnavatel poskytne členu osádky nákladního automobilu nebo autobusu nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 45 minut, pokud je pracovní doba zaměstnance delší než 9 hodin.

Technické prohlídky vozidel

 Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Provozovatel silničního vozidla je povinen toto udržovat v řádném technickém stavu podle pokynů pro obsluhu a údržbu stanovených výrobcem. Technický stav vozidel v provozu na pozemních komunikacích je oprávněna kontrolovat Policie ČR.

Provozovatel silničního vozidla je povinen přistavit silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo k pravidelnému měření emisí ve stanovených lhůtách.

Zdravotní způsobilost k řízení vozidel

 Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel.

Zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla není ten, kdo má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách podle posudku o zdravotní způsobilosti.


Legislativa