Řidič motorového vozidla je dále povinen:

 • připoutat se za jízdy bezpečnostním pásem na sedadle, které je povinně vybaveno bezpečnostním pásem (neplatí pro řidiče při couvání vozidla, učitele jízdy při výcviku a osobu, která tak nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení),
 • přepravovat osobu mladší 12 let nebo osobu mladší 18 let a menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče pouze za použití zádržného systému; za sedadlo vedle řidiče se nepovažuje místo v postranním vozíku motocyklu,
 • přepravovat osobu mladší 18 let a menší než 150 cm na sedadle jiném než uvedeném v předchozím bodě, které je vybaveno bezpečnostním pásem, pouze za použití zádržného systému; toto neplatí pro osoby, u kterých jejich zdravotní stav nebo tělesná dispozice použití zádržného systému neumožňuje,
 • upevnit zádržný systém stanoveným způsobem,
 • zamezit používání zádržného systému na sedadlech, před nimiž a vedle nichž je umístěn airbag, pokud toto zařízení nelze na dobu použití zádržného systému vyřadit z činnosti,
 • mít za jízdy na motocyklu nebo mopedu na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přílbu schváleného typu a chránit si za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem, pokud tím není snížena bezpečnost jízdy, například za deště nebo sněžení.

Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe

 • řidičský průkaz,
 • osvědčení o registraci vozidla,
 • doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Na výzvu policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit tyto doklady policistovi ke kontrole.

Řidič motorového vozidla je povinen na výzvu policisty podrobit vozidlo kontrole maximální přípustné hmotnosti na nápravu, maximální přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy.

Řidič motorového vozidla je povinen při vstupu na území České republiky nebo při výstupu z tohoto území na výzvu příslušníka celního orgánu podrobit vozidlo kontrole maximální přípustné hmotnosti na nápravu, maximální přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy.

Řidič nesmí

 • předat řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky k řízení,
 • obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu,
 • držet při jízdě s vozidlem v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení,
 • kouřit při jízdě na motocyklu, na mopedu a na jízdním kole,
 • na druhém sedadle motocyklu přepravovat osobu mladší 12 let.

Řidič vozidla hromadné dopravy osob nesmí ve vozidle kouřit a za jízdy jíst a pít, bavit se s přepravovanými osobami a vpouštět je do prostoru vyhrazeného pro řidiče, rozjíždět se před uzavřením dveří a otevírat dveře před zastavením.

Řidič vozidla taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy nesmí při přepravě osob ve vozidle kouřit.

Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, zvláštního vozidla nebo jízdní soupravy musí jet ze svahu se zařazeným rychlostním stupněm. Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg musí tak učinit, jestliže to vyžaduje bezpečnost jízdy.