Kategorie

Školství

Lexikon BOZP a PO, Školství

Domovy mládeže

Domov mládeže je školské zařízení, které poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. Vede žáky…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Školství

Tělesná výchova

Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné rámcové vzdělávací programy a didaktické zásady. Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně přeruší a zajistí…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Školství

Výuka plavání

Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitel školy musí ověřit dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků. Při…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Školství

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitel školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem na…

Pokračovat ve čtení
Lexikon BOZP a PO, Školství

Koupání

Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno (viz § 6 zákona č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 238/2011Sb.). Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se…

Pokračovat ve čtení