Při zpracování dokumetnace požární ochrany je třeba dodržovat některá pravidla a zásady. V následujícím textu si o nich řekneme něco více.

Obecné zásady

Při tvorbě a umísťování dokumentace požární ochrany dodržujeme tyto zásady:
1. Věcnou správnost – postupovat podle osnovy dané předpisem – uvést konkrétní údaje do logických celků dle požadavků předpisů (např. věcný obsah dokumentace požární ochrany je rozveden v § 28 až § 40 vyhlášky o požární prevenci.
2. Srozumitelnost – jazykově i stylisticky správně, vysvětlovat cizí slova a odborné termíny, nepoužívat nevysvětlené zkratky.
3. Jednoznačnost – používat přesné citace a odpovídající terminologii, vymezit okruhy adresátů a požadavky na jejich chování a odpovědnost, popř. jejich práva.
4. Stručnost – uvádět pouze nezbytné a důležité informace; ostatní je pouze zahlcování a odvádění od tématu.
5. Technický jazyk – využívat technickou terminologii, přesné časově měřitelné termíny, nepoužívat nevhodné přívlastky).
6. Logickou strukturovanost – vhodně volit sled údajů s ohledem na vzájemné vazby.
7. Vizuální členění – vhodně členit text za účelem rychlé orientace v textu.
8. Barevné provedení – upoutat pozornost zvýrazněním důležitých informací; u grafické dokumentace zejména barevným odlišením.
9. Přístupnost – zvolit vhodné místo pro zveřejnění, zohlednit „čtecí vzdálenosti“, vhodné osvětlení.
10. Přiměřenost – zvážit množství zveřejňované dokumentace a informací – nesmí dojít k „přesycení“ adresátů.

Čeho se vyvarovat:

1. Zahlcování adresátů velkým množstvím zveřejňovaných informací – nutno respektovat přírodní zákonitosti – co je člověk schopen vnímat a v jakém rozsahu; ctít heslo „někdy méně znamená více“.
2. Zpracovávání dokumentace se složitými a rozsáhlými texty – přečtení vyvěšené dokumentace požární ochrany adresované laické veřejnosti nesmí vyžadovat velké úsilí, koncentraci a odborné znalosti, zejména v požárních poplachových směrnicích je potřebné předat přesné informace, jak se zachovat v případě vzniku požáru. Text musí být stručný a jednoduchý.
3. Nerozlišování komu je dokumentace požární ochrany určena – dokumentace pro zaměstnance, kteří jsou dále školeni, musí být zpracována jiným způsobem než pro veřejnost, která musí veškeré potřebné informace dostat přístupnou formou bez dalšího školení.
4. Nevhodného způsobu zpracování informací pro různé skupiny obyvatelstva – zdravotně postižené (sluchově, zrakově), cizince (využívání piktogramů nebo vícejazyčných textů), apod.

Co respektovat

Dokumentace požární ochrany se zpracovává v rozsahu, který vyplyne z posouzení podmínek požární bezpečnosti ve smyslu § 15 vyhlášky o požární prevenci. Není nutné u všech činností zpracovávat veškerou dokumentaci, uvedenou v § 27 vyhlášky o požární prevenci. O to důležitější je odpovědné a odborně kvalitní posouzení každé činnosti a místa jejího provozování a vyhodnocení, jaké informace jsou nezbytné pro zajištění bezpečného provozu.

Zákon o požární ochraně2) umožňuje variabilní zpracování dokumentace požární ochrany na základě § 40 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci, čímž vytváří podmínky pro respektování výše uvedených zásad. Tím, že je možné požadavky některých druhů dokumentace požární ochrany zapracovat do jiných druhů dokumentace (při splnění určitých podmínek), je možné vytvořit bezpečnostní systém bez duplicit a maximálně efektivně. Tento systém je náročný na zpracovatele, jeho logické myšlení a kreativitu.

Jednotlivé druhy dokumentace požární ochrany by ve svém důsledku měly na sebe navazovat a tvořit ucelený systém zajišťování požární ochrany na daném pracovišti. V žádném případě nesmí dojít k tomu, aby obsahy některých dokumentací požární ochrany byly navzájem v rozporu. Požadavky v ní stanovené musí být v praxi vždy realizovatelné. Každý zaměstnanec/občan musí umět včas a správně reagovat na případné nebezpečí. Zvláště důležité je to v prostorech, kde se vyskytuje veřejnost.

Opomenuta nesmí být ani povinná jednoroční kontrola, kontrola po požáru nebo změně ovlivňující obsah stanovené dokumentace požární ochrany ve smyslu § 40 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci. Jestliže je potřebné provést změnu stávající dokumentace požární ochrany, musí být provedena tak, aby nenarušila nastavený systém a vhodně doplnila existující stav.

Odpovědnost

Za požární ochranu odpovídá statutární zástupce u právnické osoby nebo podnikající fyzická osoba nebo její zástupce. Tyto osoby by měly zhodnotit, zda opatření navržená v dokumentaci jsou reálná a v daných podmínkách uskutečnitelná.

Dokumentaci požární ochrany mohou zpracovávat pouze osoby s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany dle § 11 odst. 1 a 2 zákona o požární ochraně2) (odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany). K jejich odborným znalostem musí být přidány znalosti o konkrétním pracovišti a systému fungování celého podniku.

Seznam dokumentace požární ochrany:

 1. Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (§ 28 vyhlášky o požární prevenci).
 2. Posouzení požárního nebezpečí (§ 29 vyhlášky o požární prevenci), stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (§ 30 vyhlášky o požární prevenci).
 3. Požární řád (§ 31 vyhlášky o požární prevenci).
 4. Požární poplachové směrnice (§ 32 vyhlášky o požární prevenci).
 5. Požární evakuační plán (§ 33 vyhlášky o požární prevenci).
 6. Dokumentace zdolávání požárů (§ 34 vyhlášky o požární prevenci).
 7. Řád ohlašovny požárů (§ 35 vyhlášky o požární prevenci).
 8. Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (§ 36 vyhlášky o požární prevenci),
 9. Dokumentace o provedeném školení a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (§ 36 vyhlášky o požární prevenci).
 10. Požární kniha (§ 37 vyhlášky o požární prevenci).
 11. Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky (§ vyhlášky č. 247/2001 Sb., o jednotkách požární ochrany).
 12. Další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popř. vedená podle zvláštních předpisů, (§ 27 vyhlášky o požární prevenci) např.:
  • požárně bezpečností řešení,
  • bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií,
  • bezpečnostní listy podle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
  • doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární
  • bezpečnosti výrobků nebo činností (§ 38 vyhlášky o požární prevenci),
  • zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna tuto činnost provést,
  • záznamy o provedené údržbě nebo opravách,
  • návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
  • doklady, prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení objektů (zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost stavebních hmot, textilií, dekorací apod.),
  • doklady, prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštními právními předpisy,
  • požárně technické charakteristiky látek (§ 39 vyhlášky o požární prevenci), popř. technicko bezpečnostní parametry,
  • rozhodnutí a stanoviska správních úřadů, týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.