Povinnost provozovatele zpracovat začlenění činností podle požárního nebezpečí stanovuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Každá právnická nebo podnikající fyzická osoba musí zahájením své činnosti provést začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí na základě přiřazení charakteristik, definovaných v § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně, pro všechny provozované činnosti. To provádí osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany (podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně).
Začlenění má zcela zásadní význam pro plnění povinností ve stanoveném rozsahu. Při nesprávném začlenění jsou tedy plněny jiné povinnosti, než které ukládají právní předpisy a může dojít k nedostatečnému zajištění požární ochrany v organizaci a možnost následné sankce až do výše 1 000 000,- Kč.

Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do třech kategorií:

Za provozované činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí se považují činnosti, které nejsou uvedené v části „činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím“ ani „činnosti s vysokým požárním nebezpečím“.

Jednotlivé činnosti se začleňují podle největšího požárního rizika, tj.. jestliže činnost vykazuje znaky charakterizující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím i znaky pro činnost s vysokým požárním nebezpečím, je začleněna do kategorie s vysokým požárním nebezpečím.

Vyjde-li najevo, že právnická nebo podnikající fyzická osoba se nesprávně začlenila do kategorie podle požárního nebezpečí, rozhodne o jejím správném začlenění příslušný orgán státního požárního dozoru.

Zpracování dokumentace o začlenění do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím se zpracovává podle ustanovení § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Dokumentace obsahuje:

  • označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,
  • uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění,
  • přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím k činnosti a místu,
  • prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění.

Legislativa