Povinnosti, které musí v požární ochraně plnit každá organizace nebo samostatně podnikající osoba.

Organizace zařazené do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí

Subjekty plní základní povinnosti (viz výše)a dále:

  • Vybavení věcnými prostředky požární ochrany. §2, odst. 5 Vyhlášky MV 246/2001 Sb. Prováděcí právní předpis stanoví pro právnické a podnikající fyzické osoby (dále jen subjekty), u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, v prostorách a zařízeních právnických osoba podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními (podle požárně bezpečnostního řešení stavby,nebo obdobné dokumentace, popřípadě nelze-li toto prokázat), se zabezpečují a instalují alespoň:
  1. na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností nejméně 13 A (pro požáry látek v tuhém stavu, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím), nebo
  2. na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje s celkovou hasicí schopností nejméně 70 B (pro požáry hořlavých kapalin nebo hořlavých látek přecházejících do kapalného stavu), nebo
  3. pokud nejsou na typových štítcích hasicích přístrojů uvedeny hodnoty jejich hasicí schopnosti, jeden přenosný hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu, přičemž jmenovité množství náplně hasicího přístroje musí odpovídat nejméně některé z těchto hodnot: 9 litrů vody, 6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6 kg halonu nebo jiného ekvivalentního hasiva, 6 kg hasicího prášku nebo 5 kg oxidu uhličitého (CO2).
  • Provádět preventivní požární prohlídky na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci anebo s přístupem veřejnosti, – §12, odst.5 Vyhlášky MV 246/2001 Sb..
  • Provádět zápisy o provedené preventivní prohlídce prokazatelným způsobem. §12, odst. 6 – 7 Vyhlášky MV 246/2001 Sb..
  • Vést předepsanou dokumentaci PO.
  • Zabezpečit pravidelné školení o požární ochraně.