Jsou ČSN závazné nebo ne? Nejsou! Existují ale výjimky.

Podle §4 zákona č. 22/1997 Sb., který stanoví: „Česká technická norma není obecně závazná“. Existují ale výjimky. ČSN se stává závaznou, pokud je uvedena:

  • v právním předpise (například Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb – příloha č. 1. Zde se na ČSN odvolává právní předpis a ta se tak stává závaznou.)
  • ve smlouvě mezi ,
  • v pokyn nadřízeného,
  • v rozhodnutí správního orgánu.

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
§ 4 České technické normy:
(1) Česká technická norma je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen “Úřad”) pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu. Česká technická norma není obecně závazná.

(2) Soustavu českých technických norem tvoří

a) původní české technické normy,
b) evropské či mezinárodní normy přejaté překladem a
c) evropské či mezinárodní normy přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání.

(3) Název česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů.
(4) Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.

Další informace

Související legislativa