Svařování elektrickým obloukem označuje skupinu metod tavného svařování, u kterých je energie potřebná k roztavení svařovaných ploch dodávaná jako teplo vzniklé při hoření elektrického oblouku.

Jedná se o nejrozšířenější metodu svařování kovů jak železitých tak i neželezných (např. hliník, hořčík, atd.). Používá se stejnosměrný nebo střídavý proud.

Bezpečnostní pokyny při svařování elektrickým obloukem

 • Svařovat smí jen osoba s platným svářečským oprávněním, řádně zacvičená a určená k této práci vedoucím.
 • Při svařování použij vždy pracovní ochranné prostředky!
 • Před spuštěním prohlédni svařovací agregát a přesvědč se, zda je v pořádku, zda je řádně uzemněn, zda jsou koncovky kabelů žárně upevněny!
 • Kabely nesmějí být poškozeny, odizolovány, konce kabelů se nesmějí dotýkat.
 • Měnič svařovacího agregátu musí být ve vodorovné poloze!
 • Natřené předměty nesvařuj bez předchozího očistění!
 • Nesvařuj v blízkosti hořlavin a výbušnin!
 • Nádrže, ve kterých byly uskladněny pohonné látky a jiné hořlaviny, vždy před svařováním dobře propláchni a během svařování nechej otevřeny!
 • Při svařování použij zástěnu a chraň ostatní pracovníky před účinkem paprsků!
 • Měj vždy po ruce vhodný hasicí přístroj!
 • Odcházíš-li od svářecího agregátu, vypni proud a zastav agregát!
 • Netrp přítomnost jiných osob mimo své pomocníky, které při práci nezbytně potřebuješ!
 • Po ukončení sváření uveď agregát do náležitého pořádku!