Přednostně se skladuje materiál v poloze tak, jak bude zabudován do stavby. Bezpečně přístupná musí být místa pro vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem.

Skladovací plochy musí být rovné, zpevněné a odvodněné. Materiál se nesmí skladováním poškozovat, musí být po celou dobu uložení stabilní. Nestabilní části musí být zajištěny proti pohybu a posunutí. Prvky na sebe těsně doléhající, bez zbytečných úchytů, musí být proloženy podklady. Podklady nesmějí být z více vrstev, ani kulaté.

Pokud je únosné podloží a je zajištěna bezpečná manipulace, mohou se prvky a dílce pravidelných tvarů při mechanické manipulaci ukládat do výšky 4 metrů. Upínání a odepínání prvků musí být prováděno ve výšce nejvýše 1,5 m, výše je n z bezpečných podlah. Žebřík může být použit pro upínání a odepínání jen podle stanoveného technologického postupu.

Skladování sypkých hmot
Pokud se sypké hmot ukládají a odebírají ručně, mohou být navršeny nejvýše do 2 m. Výška ukládání není omezena při mechanizované práci, při odebírání se nesmí vytvářet převisy. V pytlích se smějí sypké hmoty ručně ukládat do výšky 1,5 m, mechanizovaně na paletách nejvýše do 3 m.

Skladování tekutého materiálu
Tekutý materiál v uzavřených nádobách lze skladovat jen s plnícími otvory nahoře. U otevřených nádrží musí být zabráněno pádu osob do nich. Sudy naležato musí být zajištěny proti rozvalení, ve více vrstvách musí být uloženy ve speciálních konstrukcích zajišťujících stabilitu nebo proloženy podklady.

Skladování skla
Tabulové sklo se musí skladovat nastojato v rámech s měkkými podložkami, zajištěné proti sklopení.

Skladování kulatých předmětů
Ručně ukládat lze plechovky a oblé předměty do výšky 2 metrů. Proti rozvalení musí být zajištěny kulatina, trubky apod.