Provozní dokumentace vyhrazených technických zařízení

Provozní dokumentacíe je soubor dokumentů obsahující záznamy o:

 • kontrolách, zkouškách a revizích,
 • místní provozní řád,
 • provozní deník,
 • doklady o kvalifikaci obsluhy,
 • záznamy o opravách a údržbě,
 • harmonogramy,
 • záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení

a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického zařízení v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při prác

Provozní dokumentace technických zařízení

Provozní dokumentace je soubor dokumentů obsahujících:

průvodní dokumentaci,

záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel,

 • Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce.
 • Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.
 • Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.
 • Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.

§4, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

DALŠÍ ODKAZY