Požární evakuační plán (dále jen „PEP“) stanovuje postup při evakuaci osob a popřípadě i zvířat a majetku.

Požární evakuační plán se zpracovává:

 1. pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah ,
 2. tam, kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím ,
 3. v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Doporučujeme zpracovat evakuační plán nad rámec požadavků právních předpisů (viz výše) na všech dispozičně složitějších pracovištích.

Požární evakuační plán

Umístění PEP

Grafická část se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů pro které je určeno.

Ve stavbách ubytovacích zařízení se grafické znázornění směru únikových cest umísťuje také uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu.

Zpracování PEP

Obsah

PEP zpracovává osoba s odbornou způsobilostí v PO – technik požární ochrany nebo osoba odborně způsobilá v požární ochraně.

Požadavky na zpracování a obsah:

PEP obsahuje podle § 33, odst. (2) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci:

 • určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena,
 • určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,
 • určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
 • způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,
 • určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál a určení způsobu jeho střežení,
 • grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích.

Na grafické části vždy uvádíme tyto údaje:

 • organizace včetně sídla a IČ, pro kterou je dokumentace zpracovaná,
 • přesná adresa objektu, pro který je dokumentace zpracovaná,
 • podlaží, kterého se výkres týká.

Pod výkresem uvádíme jméno zpracovatele včetně odborné způsobilosti a datum vydání dokumentace.

Doporučujueme do grafické části PEP doplnit:

 • umístění přenosných hasících přístrojů a hydrantů,
 • ovládací prvky požárně bezpečnostních zařízení,
 • hlavní uzávěry energii,
 • vyznačení míste, kde je PEP vyvěšen – „ZDE STOJÍTE“.

Značky a symboly

Při zpracování grafické části je možné použít ČSN ISO 23601 bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány, stejně jako např. ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864 – 1.

Podklady

Pro zpracování grafické části lze použít půdorysné plány z elektronické verze požárně bezpečnostního řešení stavby.

Z požárně bezpečnostního řešení stavby získáme přesné informace o umístění chráněných resp. nechráněných evakuačních cest a další potřebné údaje.

Velikost

Požárně evakuační plán by měl mít z důvodu přehlednosti formát alespoň A3.

Přehledový plán

Pro lepší orientaci evakuovaných osob z objektu je vhodné do výkresu vložit přehledový plán, který znázorňuje půdorys objektu, včetně určených míst pro shromažďování (shromaždiště).

Cvičný požární poplach

Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje 1 x za 12 měsíců formou cvičného požárního poplachu. Současně se ověřuje i požární poplachová směrnice.

Seznámení s PEP

Seznamte své zaměstnance s textovou i grafickou částí PEP během vstupního a opakovaného školení požární ochrany. Samotné vyvěšení PEP nestačí.

Doporučujeme provést v rámci školení také cvičnou evakuaci (bez vyhlášení požárního poplachu) projít evakuační cestou až na shromažďovací místo.

Legislativa