Stavby a zařízení staveniště musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob:

  • souvislým oplocením do výšky nejméně 1,8 m v zastavěném území,
  • zábradlím 1,1 m vysokým se střední tyčí na stabilních sloupcích nebo zábranou na liniových stavbách a krátkodobých pracovištích,
  • řízením provozu nebo střežením, pokud nejde na pozemních komunikacích zřídit ohrazení nebo zábrany.

Nepoužívané otvory a jiná místa s nebezpečím pádu osob musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

Na všech vjezdech a přístupech musí být vyznačen bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaných osob. Pro místní úpravy provozu na staveništi se vjezdy pro vozidla označí dopravními značkami.

Během provádění všech prací na staveništi se musí zajistit bezpečný stav pracovišť. Na jakoukoliv nedostatečně únosnou plochu lze vstupovat až po zajištění bezpečného pohybu a práce. Činnost, materiál a stroje na stavbě nesmí ohrožovat bezpečnost osob na staveništi ani v jeho bezprostřední blízkosti.


Legislativa