Zhotovitel musí před i při práci v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení plnit podmínky stanovené provozovateli těchto zařízení. Nadzemní elektrická vedení na staveništi se musí pokud možno odpojit nebo přemístit mimo staveniště. Pokud to není možné, během stavby musí být zabráněno vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nejde-li to vyloučit, musí zde být umístěny závěsné zábrany a výstražné tabulky.