Při otravě jedy nebo zasažení chemickou látkou postupujte podle návodu od výrobce umístěného na obalu výrobku. Po poskytnutí první pomoci vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Způsoby dostání jedů do těla

 • ústy (snědení nebo vypitím jedovaté látky),
 • plícemi (vdechováním plynů a chemických výparů),
 • porušenou kůží (infekcí, kousnutím, bodnutím, uštknutím apod.),
 • vstřebáváním kůží (rozpouštědla, pesticidy).

Příznaky

 • informace získané od postiženého, nebo od svědků,
 • přítomnost krabiček nebo lahviček v blízkosti postiženého,
 • blouznění, halucinace a křeče,
 • subjektivní a objektivní příznaky dušení,
 • možná ztráta vědomí,
 • nevolnost, zvracení a průjem,
 • poleptání kolem úst.

První pomoc

 • Je-li postižený při vědomí, dejte mu vypít sklenici vody naráz.
 • Udržovat průchodnost dýchacích cest, dýchání a oběh.
 • U postiženého při vědomí okamžitě zjistit, co se přihodilo.
 • Uložit postiženého do stabilizované polohy.
 • Jeví-li rty nebo ústa postiženého známky popálení nebo poleptání (dbejte na to, abyste nepřišli do přímého styku s jedem v okolí úst), podávejte mu po malých doušcích vodu nebo mléko.
 • Neodkladně zajistěte odbornou zdravotnickou pomoc. S postiženým pošlete vzorky zvratků a všechny krabičky nebo lahvičky, které jste nalezli v jeho okolí.
 • POZOR – nepokoušejte se vyvolat zvracení!

Obaly zdraví škodlivých a toxických látek jsou označeny následujícími symboly: