Dokumentace zdolávání požáru („DZP“) poskytuje zasahujícím jednotkám HZS informace potřebné ke zdolávání požáru.

Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah, podle § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., nebo objekty a prostory, v nichž jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Dále v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (operativní plán) a operativní karta zdolávání požáru (operativní karta), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů, záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Operativní plán tvoří:

  • základní text, který obsahuje operativně taktickou studii, stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy,
  • vyjímatelná příloha určená pro jednotky požární ochrany při zdolávání požáru, která obsahuje
    • textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, např. základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií, technických zařízení včetně požárně bezpečnostních zařízení, přístupových komunikací, únikových a zásahových cest, určení zdrojů vody pro hašení požárů, popřípadě speciálních hasebních látek a doporučení pro postup jednotek požární ochrany,
    • grafickou část s plánem objektu, včetně umístění okolních objektů, zdrojů vody pro hašení požárů, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku.

Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta.

Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu.

Operativní kartu tvoří:

  • textová část, která obsahuje základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování požární vodou, umístění a způsob ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí elektrického proudu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy,
  • grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů, zdroje vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku.

Vyjímatelná příloha operativního plánu nebo operativní karta je uložena u jednotky hasičského záchranného sboru kraje předurčené požárním poplachovým plánem kraje nebo okresu a u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřízena, je dokumentace zdolávání požárů uložena u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby na jiném trvale přístupném místě.

Součástí podkladů pro zpracování dokumentace zdolávání požárů je požární poplachový plán, který je k dispozici u orgánu státního požárního dozoru. Orgán státního požárního dozoru poskytuje zpracovateli dokumentace zdolávání požárů k nahlédnutí požárně poplachový plán a v případě potřeby také další odbornou pomoc.

Na základě výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zdolávání požárů může HZS kraje rozhodnout o zřízení jednotky HZS podniku nebo jednotky SDH podniku. Na základě výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zdolávání požáru je pak stanoven počet zaměstnanců v jednotce a vybavení této jednotky.

DZP mohou zpracovávat pouze osoby s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany dle § 11 odst. 1 a 2 zákona o požární ochraně (odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany).

Značky dokumentace zdolávání požáru

Legislativa