Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP definuje systém řízení BOZP v podniku – postupy, standardy a odpovědnosti a povinnosti zaměstnavatele,zaměstnanců i externích osob a organizací.

Dokumentace BOZP definuje systém a procesy BOZP v organizaci.
Rozsah dokumentace bezpečnosti práce (dále jen BOZP) není nikde stanoven a určuje si je každá organizace sama (a je zároveň také odpovědná za to, že to provedla dostatečně).

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik podepísuje dokumentaci, kterou zpracuje – §10, odst. 4, písm. b) zákona č. 309/2006 Sb.: Odborně způsobilá fyzická osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik opatřuje zpracované dokumenty související s výkonem své činnosti, jako odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora, svým jménem a vlastnoručním podpisem.

1. stupněm dokumentace BOZP jsou bezpečnostní analýzy, které identifikují krátkodobá i dlouhodobá rizika v organizaci a klasifikují je podle závažnosti.

2 stupněm je organizační předpis (může být rozpracován í do více předpisů), který popisuje celkově systém řízení BOZP v organizaci a popisuje jeho jednotlivé prvky.

3. stupněm jsou prováděcí předpisy, které provádějí organizační směrnici. Jsou to například:

 • Směrnice pro poskytování OOPP,
 • Směrnice pro šetření, evidenci, hlášení a odškodňování pracovních úrazů,
 • Směrnice pro výchovu a vzdělávání zaměstnanců v BOZP
 • Práce zakázané ženám, těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým.
 • Dopravně provozní řád.
 • Používání referentsky řízených motorových vozidel.

4. stupněm jsou místní provozně bezpečnostní předpisy – MPBP, například:

 • Místní provozní řád kotelny.
 • Místní provozní řád skladu.
 • Místní provozní řád pro křovinořezy.
 • Místní provozní řád pro ruční motorové řetězové pily.
 • Pravidla pro nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Bezpečnostní předpis pro provoz motorových vozíků.
 • Bezpečnostní předpis pro provoz nákladních vozidel.
 • Bezpečnostní předpis pro zásobníky sypkých hmot.
 • Bezpečnostní předpis pro provoz strojů.
 • Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení podle ČSN ISO 12480.—

5. stupněm jsou záznamy a protokoly o provádění BOZP jako například:

 • Záznamy kontrol BOZP.
 • Záznamy z ročních prověrek BOZP.
 • Protokoly z kontrol státního odborného dozoru – orgánů Inspekce práce (Oblastní inspektoráty práce, Státní úřad inspekce práce, orgánů veřejného zdraví (Krajské hygienické stanice, Ministerstvo zdravotnictví.
 • Doklady o odborné způsobilosti obsluh technických zařízení a vyhrazených technických zařízení.
 • Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
 • Tematické plány a časový rozvrh školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců.
 • Záznamy o provedených školeních.
 • Záznamy o odborných školeních.
 • Kniha úrazů.
 • Záznamy o úrazech.
 • Dokumentace o nemocech z povolání.
 • Evidence rizikových prací a pracovišť.
 • Návody od výrobce ke strojům a zařízením pro montáž, manipulaci, provoz, opravy, údržbu.
 • Technická dokumentace, pasporty strojů a technických zařízení a předepsané atesty jednotlivých částí
 • Pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení
 • Harmonogramy kontrol, revizí a zkoušek.
 • Plán údržby, doklady o provádění údržby
 • Provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy
 • Revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí
 • Jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízenía vyhrazených technických zařízení.
 • Doklady o provozu motorových vozidel a manipulačních vozíků.
 • Bezpečnostní listy chemických látek.
 • Záznamy o zkoušce na alkohol.
  atd.

Druhy dokumentace BOZP


Zpracování dokumentace bezpečnosti práce

Konzultujte s G U A R D 7, v.o.s.

Pokud si nejste jisti, že máte dokumentaci v pořádku, doporučujeme vám objednat NEZÁVISLÝ AUDIT BOZP a PO.

Z právních předpisů pro každého zaměstnavatele vyplývají tyto obecné povinnosti:

 • Každý zaměstnavatel má povinnost vést dokumentaci podle požadavků právních a ostatních předpisů a dokladovat svoji činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. o školeních, informacích, pokynech aj.). Tato povinnost se vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné.
 • Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním BOZP.
 • Zaměstnavatel je povinen vést provozní dokumentaci, a to po celou dobu životnosti stroje nebo strojního zařízení.

Související legislativa


Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Přesné názvy jednotlivých druhů dokumentace BOZP nejsou stanoveny a mohou se lišit. Také mohou být kumulovány do jednoho předpisu nebo naopak jednotlivě rozpracovány do prováděcí dokumentace. • Evidence a analýza rizik.

 • Kategorizace prací.

 • Organizační směrnice pro řízení BOZP v podniku.

 • Směrnice pro poskytování OOPP.

 • Směrnice pro výchovu a vzdělávání zaměstnanců.

 • Práce zakázané ženám, těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým.

 • Dopravně provozní řád.

 • Používání referentsky řízených motorových vozidel

 • Místní provozně bezpečnostní předpisy (MPBP).
  – Místní provozní řád kotelny,
  – Místní provozní řád skladu.
  – Místní provozní řád pro křovinořezy.
  – Místní provozní řád pro ruční motorové řetězové pily.
  – Pravidla pro nakládání s chemickými látkami a přípravky.
  – Bezpečnostní předpis pro provoz motorových vozíků.
  – Bezpečnostní předpis pro provoz nákladních vozidel.
  – Bezpečnostní předpis pro zásobníky sypkých hmot.
  – Bezpečnostní předpis pro provoz strojů.
  – Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení podle ČSN ISO 12480

 • Traumatologické plány.

 • Směrnice pracovnělékařských služeb.

 • Havarijní a nouzové plány.
  atd.Tyto webové stránky G U A R D 7, v.o.s. používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto stránky používáte, sdílíme se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací. OK