Kdo zpracovává dokumentace požární ochrany a hlavní zásady.

 • Ustanovení § 40 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci rozpracovává podrobnosti k vedení dokumentace požární ochrany.
 • Dokumentaci požární ochrany, uvedenou pod body 1 až 11 zpracovává, popř. vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.
 • Dokumentaci požární ochrany uvedenou pod body 1 až 8 schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje.
 • Dokumentace požární ochrany uvedená pod body 1 až 8 se kontroluje jednou za rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.
  O kontrole se provádí záznam.
 • Požadavky, stanovené na některé druhy dokumentace požární ochrany, uvedené pod body 1 až 11, mohou být zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace vedené právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou.
 • Při činnostech, které se vykonávají pouze mimořádně a jednorázově a podmínky požární
  bezpečnosti nejsou stanoveny jiným právním předpisem, určí se druhy a způsob zpracování a vedení nezbytné dokumentace.
 • Dokumentace požární ochrany se zpracovává a vede v jazyce českém a pokud se předkládá
  orgánu státního požárního dozoru, tak ve dvou vyhotoveních.
  Ukládá se takovým způsobem, aby byla dostupná osobám zaměstnancům jichž se týká, jakož i orgánům státního požárního dozoru. Musí být vedena takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možné prokázat plnění povinností, stanovených zákonem.
  Vznikne-li pochybnost zda, popř. v jakém rozsahu má být zpracována nebo vedena dokumentace požární ochrany, rozhodne o tom na základě místních podmínek a po posouzení potřebných podkladů orgán státního požárního dozoru.