Článek 30 GDPR záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Správce vede záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá, pokud:

 1. organizace zaměstnává více než 250 zaměstnanců,
 2. zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů,
 3. zpracování není příležitostné,
 4. zpracování zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů ,
 5. zpracování zahrnuje zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů,

Záznamy se vyhotovují písemně popřípadě elektronicky.
Správce, zpracovatel nebo případný zástupce správce nebo zpracovatele poskytne záznamy na požádání dozorového úřadu.

Záznamy vedené správcem obsahují tyto informace:

 1. jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů,
 2. účel zpracování,
 3. popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů,
 4. kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích,
 5. informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace,
 6. je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů,
 7. je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.
  Každý zpracovatel vede záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro správce, jež obsahují:
 8. jméno a kontaktní údaje zpracovatele nebo zpracovatelů a každého správce, pro něhož zpracovatel jedná, a případného zástupce správce nebo zpracovatele a pověřence pro ochranu osobních údajů,
 9. kategorie zpracování prováděného pro každého ze správců,
 10. informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace,
 11. je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.