První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účelně omezují rozsah a důsledky ohrožení či postižení.

Nejdůležitější pro poskytování první pomoci je rychlost, účelnost a rozhodnost.

Obecné zásady první pomoci
 

  • Zajistíme bezpečnost sobě i postiženému.
  • Vyšetříme postiženého.
  • Zavoláme tísňové volání 155 nebo 112.
  • Poskytneme první pomoc.
  • Kontrolujeme postiženého až do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci.

Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak, aby škody na zdraví i následky úrazu byly co nejmenší. Na každém stálém pracovišti musí být lékárnička, která musí být vybavena s přihlédnutím k povaze prováděné činnosti. Za obsah (doplňování a výměnu prošlých léků) odpovídá určená osoba, zpravidla vedoucí pracoviště.

Postupy při poskytování první pomoci