• Nepřekročit při provozu strojů max. dovolený počet otáček.
 • Upínání šroubů a matic na nástrojích a držácích se provádí  s pomocí příslušných klíčů nebo momentových klíčů.
 • Upínací plochy nožů a jejich držáků se musí před upnutím  očistit od nečistot (pryskyřice, oleje apod.).
 • Při upínání nástrojů na upínací trn musí být výška vymezovacích  kroužků tak velká, aby všechny závity matice byly v záběru se  závity upínacího trnu.
 • Je zakázáno použití upínacích trnů s poškozeným nebo deformovaným upínacím zařízením a upínacím kuželem.
 • Nástroje musí mít zajištění proti uvolnění (posunutí) nožů. Nůž nesmí být v tělese nástroje držen pouze upínací silou.
 • Je zakázáno používat čtyřhranné nožové hlavy.
 • U frézek s ručním posunem je zakázáno používat dvouřezné  čepovací frézy (“Z” nože).
 • Je zakázáno používat ploché nože, které se upínají do upínacího  trnu s podélným otvorem u frézek s ručním posunem.
 • Nejmenší délka upínací části nože do nožových hlav musí být  větší než délka přečnívajících částí nože.
 • U nožových frézovacích nástrojů se musí používat bezpečné spojení uvolnitelných částí nástrojů (nožů, klínů, příložek atd.), šrouby o max. pevnosti v tahu 785 MP, min. délka závitu (jeho  nosné části) musí mít 5 stoupání.
 • Nástroje je nutno před uvedením do provozu nechat 2-3 minuty běžet naprázdno.
 • Provádět správně a včas kontrolu a údržbu nástrojů, zejména  jejich odborné broušení. Pracoviště pro údržbu nástrojů musí  být vybaveno potřebnými strojními zařízeními, měřícími a kontrolními pomůckami.
 • Staticky je nutno nástroje vyvažovat zejména při větším odebrání ostří nebo jakékoliv změně tvaru ostří nebo úpravy  tělesa.
 • Nástroje se značně poškozenými nebo vylomenými řeznými destičkami a nástroje podbroušené nebo hluboko zbroušené až do náboje  se nesmí používat.
 • Opravy nástrojů smí provádět jen výrobce nebo speciální opravna, kterým přísluší rozhodovat o opravách poškozených nástrojů.
 • U kombinovaných (sdružených) strojů musí být nepoužívané nástroje odstraněny nebo zakryty. Při výměně nástroje se musí  zajistit spínač proti nežádoucímu spuštění stroje.
 • Mimořádná celková nebo částečná kontrola stroje a strojního  zařízení se musí vykonat tehdy, když vznikne porucha nebo  selže některá část stroje, důležitá pro bezpečnost provozu, nebo když je poškozena některá důležitá část stroje.

Legislativa