• ergonomické uspořádání pracovního místa a pracoviště, které musí vyhovovat tělesným rozměrům mužů a žen v produktivním věku s přihlédnutím k pracovní poloze a pracovním pohybům,
 • odstranit zdroje nepřiměřené fyzické zátěže,
 • vyloučit nebo omezit zaujímání nefyziologických pracovních poloh,
 • zachovávat principy správné manipulaci s břemeny,
 • zabezpečit správné rozvržení fyzické práce, aby nedocházelo k přetěžování pohybového systému, její střídání s lehčí fyzickou prací,
 • fyzická pracovní zátěž nesmí převyšovat individuální kapacitu,
 • věnovat se problematice režimu práce a odpočinku (dostatečné odpočinkové časy, zařazování přestávek),
 • používané nástroje a nářadí by měly splňovat ergonomické zásady, vhodné je vyhnout se kontinuálním přidržovacím činnostem a sevření těžkých nástrojů,
 • udržovat technických zařízení v dobrém stavu,
 • vhodně organizovat práci – střídat pracovníky a činnosti na jednotlivých pracovních místech,
 • správně volit rotaci směn,
 • zabezpečit dostatečný zácvik pracovníků pro vytvoření vhodných pracovních stereotypů,
 • vhodný výběr pracovníků na exponovaná pracovní místa, pracovní zařazování podle pracovní způsobilosti,
 • využívat technická opatření (mechanizační prostředky, transportní prostředky pro manipulaci s břemeny, hydraulické zvedáky, apod.),
 • správně volit krátkodobé i dlouhodobé normy, při tvorbě norem vycházet z fyziologických zásad,
 • zabezpečit zvýšenou lékařskou péči, periodické preventivní prohlídky,
 • zajistit bezpečnost práce, používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.