Zákon stanoví podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ústředních orgánů státní správy, právnických a podnikajících fyzických osob. Novela zákona č. 237/2000 Sb. nově zavádí začlenění činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím a kategorii činností bez požárního nebezpečí. Novelou bylo omezeno zpracování posouzení požárního nebezpečí, které se zpracovává pouze pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Nově bylo zavedeno stanovení organizace a zabezpečení požární ochrany u činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím.

Zákon o požární ochraně zahrnující veškeré novely se skládá z 8 částí:

ČÁST PRVNÍ
Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, právnických a fyzických osob na úseku požární ochrany.

ČÁST DRUHÁ
Státní správa a samospráva na úseku požární ochrany.

ČÁST TŘETÍ
Zrušena zákonem č. 237/2000 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ
Jednotky požární ochrany.

ČÁST PÁTÁ
Spolupráce na úseku požární ochrany.

ČÁST ŠESTÁ
Postihy právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob.

ČÁST SEDMÁ
Náhrada škody.

ČÁST OSMÁ
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení.