Hlavní zásady

 • Zaměstnavatel zajišťuje školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, informace a pokyny o BOZP, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s přijatými opatřeními na ochranu před působením rizik souvisejících s výkonem práce zaměstnance.
 • Za zajištění školení zaměstnanců odpovídá zaměstnavatel, případně vedoucí zaměstnanci.
 • Školení se konají v rámci pracovní doby a účast všech zaměstnanců na školení je povinná. Pokud je zaměstnanec v době školení nepřítomen, je nutné vyhlásit náhradní termín a provést školení dodatečně.
 • Při školení je potřeba také věnovat místo obecným zásadám upravujícím bezpečné chování zaměstnanců na pracovištích.
 • Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Provádíme prezenční formou i e-learningem. Vyhlašujeme termíny pro školení ve školícím středisku v Pardubicích, při větším počtu studentů můžeme školení provést i u vás. Úspěšní absolventi obdrží certifikáty.

 • vstupní školení BOZP,
 • školení BOZP zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců,
 • školení BOZP vedoucích zaměstnanců,
 • školení PO zaměstnanců,
 • školení PO vedoucích zaměstnanců,
 • školení PO požárních preventistů,
 • školení PO požárně preventivních hlídek
 • školení PO velitelů požárně preventivních hlídek
 • školení řidičů „referentů“

Legislativa

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon č. 270/2021 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), § 31 Povinnosti podnikatele, odst. 19, ve znění pozdějších předpisů.