PROČ HODNOTIT RIZIKO ?

 • Povinnost vyplývající ze zákonných předpisů a norem.
 • Nezbytná podmínka pro efektivní řízení rizik.
 • Nedílná součást řízení podniku.
 • Prevence je levnější než odstraňování důsledků nežádoucí události.
 • Nežádoucí událost může vést k poškození až zániku firmy.
 • Neřešení problémů = nespokojenost zaměstnanců a narušení spolupráce mezi vedením a zaměstnanci.
 • Kontrola z OIP.
 • Možnost vzniku obchodních problémů.

JAKÉ NEŽÁDOUCÍ NÁSLEDKY NA PRACOVIŠTI HROZÍ ?

 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání.
 • Požáry.
 • Živelné události
 • Nehody a havárie (zaviněné i nezaviněné).
 • Krádeže.
 • Účetně neevidované know-how, duševní vlastnictví.
 • Poškození nebo zničení materiálu, zboží.
 • Nedodržení smluv, závazků.
 • Překročení či porušení zákonných norem atd.

CO OČEKÁVÁME OD ANALÝZY RIZIK ?

 • Odhalit konkrétní nebezpečí.
 • Identifikovat zdroje rizik, resp. nežádoucí faktory schopné způsobit škodu.
 • Z podstaty nebezpečí/rizikového faktoru a charakteru pracovních činností odvodit, jaký průběh může mít nehodový děj (scénář nežádoucí události).
 • Odhadnout, s jakou pravděpodobností se nehodový děj stane atd.