Od 1.8 2023 je účinný zákon č 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který ukládá společnostem, zaměstnávajícím více než 50 zaměstnanců (a dalším), povinnost zavedení vnitřního oznamovacího systému, který umožní jejich zaměstnancům (a dalším dotčeným osobám jako jsou agenturní zaměstnanci, dodavatelé, zájemci o zaměstnání apod.) podávat oznámení týkající se vybraného jednání (nebo nejednání).

Základním principem je, že oznamovatel nesmí být vystaven postihu a jeho totožnost je utajována. Oznámení přijímá a zpracovává tzv. příslušná osoba.

Oznamovatelé mohou tedy oznámení podávat

Mezi oblasti, kterých se oznamování týká je i porušování právních předpisů v oblasti BOZP a PO. To přináší další možnost pro oznamování a upozorňování na porušování předpisů týkajících se BOZP a PO.

Firma tedy nastaví systém pro oznamování, který zahrnuje interní stranu (zaměstnanci) a externí stranu (dodavatelé). Určí osobu, která bude oznámení přijímat a dále zpracovávat – příslušná osoba.

Po obdržení oznámení, posoudí příslušná osoba, zda je oznámení důvodné. Pokud ano tak navrhne zaměstnavateli konkrétní opatření pro odstranění protiprávního stavu. Návrh opatření pro BOZP a PO by měl minimálně konzultovat s osobami odborně způsobilými v prevenci rizik a požární ochraně nebo přenechat návrh přímo na nich.

Další situací je, kdy zaměstnavatel neakceptuje opatření navržená příslušnou osobou a navrhne opatření vlastní. I zde by měl spolupracovat s osobami odborně způsobilými v prevenci rizik a požární ochraně.

Podání oznámení na Ministerstvo spravedlnosti

V případě, že podá oznamovatel oznámení přímo na Ministerstvo spravedlnosti, tak pokud je oznámení důvodné, ministerstvo předává informaci, tj. podnět přímo na orgán veřejné moci např. místně příslušné HZS nebo OIP.

Je třeba si uvědomit, že se podání oznámení může týkat i firmy, která není povinná zavést vnitřní oznamovací systém.

Přístup k informacím o whistleblowingu

Musí být zveřejněn dálkový (online) přístup k informacím:

 • o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a Ministerstvu spravedlnosti,
 • označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování,
 • zda povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něho vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost jako je:
  • samostatná výdělečná činnost,
  • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
  • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
  • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
  • správa svěřenského fondu,
  • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

E-learning pro whistleblowing

Více informací naleznete na: Whistleblowing – e-learningová školení.

Pro konkrétní podmínky v oranizaci jsme připravili: