Podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, § 15 se zpracovává dokumentace požární ochrany pro činnosti zařazené do zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí.

Podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, oddíl sedmý, je nutné některé druhy dokumentace požární ochrany zveřejnit. Místo zveřjenění je třeba zvolit tak, aby dokumentace byla dobře viditelná a přístupná všem osobám, které se zde mohou vyskytovat.
Již při zpracování dokumentace je vhodné zvážit:

  1. Rozložení textu a členění částí dokumentace tak, aby bylo možné se v ní rychle zorientovat.
  2. Zvýraznění a barvy – zvýraznění podstatných skutečností a rozdělení části.
  3. Volba místa pro pro vyvěšení – vhodné je umístění u vstupů do objektů ve kterých se prováději činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a v případě evakuačního plánu na každém patře.
  4. Brát do úvahy vzdálenost pro čtení, výšku vyvěšení (doporučno 15 cm), druh a intenzitu osvětlení, volný prostor kolem vyvěšené dokumentace.

Požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.

Požární řád

Požární řád se zveřejňuje tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.

Požární evakuační plán

Součást požárního evakuačního plánu tj. grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.
Ve stavbách ubytovacích zařízení se grafické znázornění směru únikových cest umísťuje také uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do únikových cest.