Podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně jsou právnické a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti začleněné do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany.

Podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, oddíl sedmý, je nutné některé druhy dokumentace požární ochrany zveřejnit. Místo zveřejnění je třeba zvolit tak, aby dokumentace byla dobře viditelná a přístupná všem osobám, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti.
Již při zpracování dokumentace je vhodné zvážit:

  1. Rozložení textu a členění částí dokumentace tak, aby bylo možné se v ní rychle a snadno zorientovat.
  2. Zvýraznění a barvy – zvýraznění podstatných skutečností a rozdělení části.
  3. Volbu místa pro vyvěšení – vhodné je umístění u vstupů do objektů ve kterých jsou provozovány činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. V případě evakuačního plánu na každém patře.
  4. Brát do úvahy vzdálenost pro čtení, výšku vyvěšení (doporučeno 15 cm), druh a intenzitu osvětlení, volný prostor kolem vyvěšené dokumentace.

Požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.

Požární řád

Požární řád se zveřejňuje tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.

Požární evakuační plán

Součást požárního evakuačního plánu, tj. grafické znázornění směru únikových cest, se umisťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Dále v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.
Ve stavbách ubytovacích zařízení se grafické znázornění směru únikových cest umísťuje také uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do únikových cest.