ČSN 274002 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů
Stanoví základní požadavky pro provozování výtahů a provádění servisu výtahů, které jsou trvalou součástí staveb.

ČSN 274007 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
Stanoví základní požadavky na zkoušky po podstatných změnách a opravách a na odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů v provozu (dále jen výtahů). Tato norma se vztahuje na výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, pokud právní předpisy pro ně nestanoví odlišné požadavky.

ČSN 274011 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů
Stanoví provádění podstatných změn provozovaných výtahů, určených k dopravě osob nebo osob a nákladů. Norma stanovuje minimální rozsah požadavků, které mají být uplatněny při prováděné podstatné změně.

ČSN EN 81-80 a ČSN EN 115-2 – Odstraňování bezpečnostních rizik u výtahů a eskalátorů
Obsahuje rozdělení rizik do kategorií s termíny odstranění.

ČSN EN 81-72 – upravující požadavky na požární výtahy
Požární výtah – je definován jako výtah instalovaný běžně pro dopravu osob, který má dodatečnou ochranu, řízení a signalizaci, které umožňují jeho použití s přímým řízením jednotky hasičského záchranného sboru. Stávající normy pro požární bezpečnost staveb požární výtah pojímaly jako výtah, který má zajistit rychlou dopravu požárních jednotek i požárního vybavení (zařízení) do všech podlaží objektu, přičemž se doporučuje jej navrhovat tak, aby bylo možné jeho použití i při běžném provozu v objektu.
Evakuační výtah – výtah sloužící k evakuaci osob; jeho provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu požáru bezpečný.