Vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě požadavku orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků. Výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují:

  • grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti,
  • požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů,
  • vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry,
  • schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními,
  • zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa),
  • umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie,
  • způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek,
  • vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest.