CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn z anglického originálu Compressed Natural Gas. Používá se jako palivo pro pohon motorových vozidel.

Parkování automobilů s pohonem na plynná paliva v garážích (včetně podzemních)je možné pokud je garáž vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s dotřenými ČSN.

Právní základ

Od 1. ledna 2015, je účinná vyhláška  341/2014 Sb.,o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která zrušila vyhlášku č. 341/2002 Sb.,o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, obsahující v § 19, odst.1) písm. e: je zakázáno vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů, u nichž není výslovně povolen vjezd vozidel poháněných LPG nebo CNG.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, § 21, odst.2):
Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s českou technickou normou uvedenou v příloze č. 1 části 1 bodu 2 (ČSN 73 0804 PBS-Výrobní objekty) a části 17 (ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže). Požadavek uvedený ve větě první platí i pro příjezdový a výjezdový prostor hromadné garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, pokud je tento prostor delší než 30 m a je obestaven stavebními konstrukcemi alespoň ze tří stran. Posouzení garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva a jejího vybavení elektrickým zařízením z hlediska rizika vzniku výbušné atmosféry musí být provedeno v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 16 bodech 2 až 4:(2. ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry, 3.ČSN EN 60079-14 ed. 3 Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací, 4.ČSN EN 60079-14 ed. 2 Elektrická zařízení pro výbušnou plynovou atmosféru – Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)).