Voda je nejpoužívanější hasební látkou. Vodní hasicí přístroje jsou určeny především pro hašení požárů třídy A (pevných látek).

Hasební účinek vody se v důsledku velké schopnosti vázat teplo zakládá především na ochlazování (chladící efekt). Tvorbou páry je dále vytlačován kyslík z pásma hoření. Účinek tohoto dusivého efektu se projevuje především při hašení vodou v uzavřených prostorách.

Vhodné jako hasivo pro požáry pevných látek (třída A). Za určitých podmínek mohou být hašeny i požáry hořlavých kapalin. Voda se dále používá i jako chladící látka pro požárem ohrožené stavby nebo jejich části, nádrže a další objekty.

Úspěšnost hašení je závislá na tom, v jaké formě a množství se voda dostane na hořící látku:

Plný proud vody

  • značný dostřik, čímž je umožněn účinný zásah i na větší vzdálenost,
  • mechanická energie vodního proudu umožňuje proniknutí vody do hořlavé látky, rozmetání hořící látky, utržení plamene od trhlin nádoby, potrubí, vrtů, proražení nouzových východů apod.,
  • vzniká však nebezpečí, že část vody nebude vůbec k ochlazování využita a způsobí další škody.

Roztříštěný proude nebo mlha

  • se voda dostává na hořící látku rozptýlená a tím se vysoký podíl vody velmi rychle odpaří a dojde k rychlému poklesu teploty,
  • škody způsobené vodou mohou být tak podstatně sníženy, popř. úplně vyloučeny,
  • mohou se hasit i požáry hořlavých kapalin,
  • u žhnutí je účinek omezen vzhledem k malé hloubce pronikání do žhnoucích látek,
  • při použití vodní mlhy v uzavřených prostorech vzniká vzhledem k rychlému odpařování vody nebezpečí opaření.

Vody se nesmí používat při hašení požárů lehkých kovů, požárů karbidu vápníku, elektrických zařízení pod napětím, hořících sazí, roztavených kovů a žhnoucího uhlí.