Pokud vzhledem k povaze práce není nezbytná po jejím ukončení celková očista těla, musí být pro zaměstnance zajištěna umývárna nebo dostačující počet umývadel s tekoucí teplou vodou. Obklady stěn sprchy a umývárny musí být provedeny do výšky 2 m. Sprcha a umývárna se umisťují v samostatných místnostech, odděleně podle pohlaví, a pokud je to možné, tak, aby navazovaly přímo dveřmi na šatnu.

Na pracovišti do 5 osob lze používání umývárny nebo sprchy muži a ženami oddělit časově.

Požadavky na teplotu a výměnu vzduchu v sanitárních zařízeníchpočet umyvadel a sprch jsou upraveny v příloze č. 10 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Pro pracoviště, na němž se vykonává práce s olovem, karcinogeny kategorie 1, mutageny kategorie 1, azbestem a vědomá činnost s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4 nebo na němž je požadována nebo nezbytná očista celého těla před započetím nebo po ukončení práce, se umísťuje průchozí sprcha mezi šatnou pro pracovní a civilní oděv – hygienická smyčka.

Technické normy

  • ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny