Třídy požárů jsou vymezeny normou ČSN EN 2 Třídy požárů.

Pro označení použití hasicího přístroje na štítku přístroje se používá označení třídy požáru:

 • Třída A: Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím.
 • Třída B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství.
 • Třída C: Požáry plynů.
 • Třída D: Požáry kovů.
 • Třída F: Požáry jedlých tuků a olejů

Použití hasicích přístrojů podle tříd požárů

 
Třída A – např. dřevo, papír, plastické hmoty, textil

K hašení požárů třídy A lze použít:

 • hasicí přístroj vodní – náplň těchto přístrojů obsahuje přísadu proti zamrznutí – uhličitan draselný, který reaguje zásaditě a mohl by negativně působit na popálenou kůži, proto jej nikdy, podobně jako jiné hasicí přístroje, nepoužíváme k hašení hořících lidí,
 • hasicí přístroj pěnový,
 • hasicí přístroj CO2 – tam, kde nechceme poškodit hašený materiál (např. potraviny, knihy, archiválie), pozor na tlak v hasicím přístroji, lehké materiály – uhelný prach, textilní prach, papír, peří – by mohl zvířit nebo rozhodit a tím rozšířit požár, u prachů by mohlo dojít po rozvíření prachu k vytvoření výbušné koncentrace ve směsi se vzduchem. Vzhledem k svému složení se nehodí k hašení uhlí a jiných látek, které by ho mohly redukovat, nehodí se také k hašení látek hořících bez přístupu vzduchu – na bázi nitrocelulózy a nehodí se na velké požáry, i vzhledem k tomu, že hasební látka nemá výrazné ochlazovací účinky,
 • hasicí přístroj práškový ABC (písmena označují třídy požárů) – s podobnými výhradami jako u hasicího přístroje CO2.

Třída B – např. benzín, nafta, oleje, asfalt, líh, barvy, laky

K hašení požárů třídy B lze použít:

 • hasicí přístroj pěnový – pozor u kapalin rozpustných ve vodě, nemusí se podařit uhašení, zde je třeba stanovit postup s ohledem na množství, výskyt atd.,
 • hasicí přístroj CO2,
 • hasicí přístroj halonový,
 • hasicí přístroj práškový BC,
 • hasicí přístroj práškový ABC.

U větších požárů se může projevit nevýhoda halonových a práškových hasicích přístrojů, a to, že neochlazují a po uhašení plamene může dojít k opětovnému vznícení par od okolních horkých povrchů.

U požárů hořlavých kapalin s teplotou varu vyšší než 100°C hrozí nebezpečí při použití hasicího přístroje vodního, kdy může dojít k odpaření vody vlivem vysoké teploty kapaliny a k rozstříknutí hořlavé kapaliny do okolí. Jsou to kapaliny jako rostlinné oleje (hašení fritovacího oleje), ropa, mazut, asfalt a další.

Třída C – např. zemní plyn, propan-butan, vodík, acetylen

Vhodnými hasicími přístroji pro třídu C jsou:

 • hasicí přístroj CO2,
 • hasicí přístroj halonový,
 • hasicí přístroj práškový ABC,
 • hasicí přístroj práškový BC.

Třída D – např. sodík, draslík, hořčík, hliník

Vhodným hasicím přístrojem na požáry kovů je pouze hasicí přístroj s práškem M. S ostatními hasivy by mohly kovy nebezpečně reagovat a prášky ABC nebudou dostatečně účinné.

V žádném případě nehasit vodou ani pěnou!

Požáry, u nichž se vyskytuje elektrické zařízení pod napětím lze hasit hasicím přístrojem CO2, halonovým nebo práškovým podle pokynů na štítku (napětí, odstup), nikdy ne hasicím přístrojem vodním nebo pěnovým.

Třída F – požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných na (v) kuchyňských spotřebičích

Pro hašení jsou nejvhodnější speciální hasicí přístroje na požáry třídy F se speciálními aditivy, jejichž chemická reakce s olejem vytváří ochranný film.

Směs voda – aditivum vytváří krycí povrch na hořící tukové ploše, něco jako omeletu. Vzniklá vrstva brání přístupu vzdušného kyslíku a uhasí oheň velmi rychle (1-2 sec). Tato vrstva je kompaktní a nevzniká nebezpečí opětného vzplanutí. Při hašení není třeba použít zvláštní techniku hašení. Pro ochranu zasahující osoby je však předepsán minimální odstup – vhodné jsou cca 2 metry.