Topičem může být osoba starší 18 let, tělesně a duševně způsobilá vykonávat práci topiče a absolvovala alespoň týdenní praktický zácvik.

Kvalifikace topičů

Zkoušku skládá uchazeč před zkušební komisí, která se skládá z předsedy a z nejméně dvou členů, z nichž jeden musí být revizní technik kotlů. Pokud uchazeč skládá zároveň zkoušku k obsluze plynového zařízení k otopu kotle, musí být členem zkušební komise též revizní technik plynových zařízení pro spotřebu plynu spalováním se jmenovitým tepelným výkonem alespoň 50 kW.

O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydáno osvědčení o způsobilosti. Platnost osvědčení o způsobilosti topiče je pět let ode dne jeho vydání.

Obsluha kotlů s tepelným výkonem pod 50 kW nemusí mít osvědčení topiče, musí být však poučena a zacvičena v obsluze kotle.

Povinnosti topiče

Topič je povinen:

 • udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu,
 • dodržovat provozní řád a návod k obsluze kotle,
 • v případě nebezpečí ihned kotel odstavit z provozu a závadu nebo neobvyklé chování kotle ihned ohlásit provozovateli,
 • neprodleně ohlásit provozovateli okolnosti (zdravotní stav) stěžující obsluhu kotle,
 • udržovat v kotelně pořádek a čistotu,
 • v kotelně nepřipustit přítomnost nepovolaných osob,
 • ve vícesměnném provozu předat při střídání kotelní zařízení svému nástupci,
 • podrobit se předepsaným lékařským prohlídkám,
 • vést deník kotelny v souladu s provozním řádem.

V rámci obsluhy kotelny provádí topič úkony stanovené provozními předpisy:

 • kontrolu tlaku plynu,
 • kontrolu činnosti hořáku a spalování plynu,
 • kontrolu teploty spalin,
 • kontrolu tahu komína,
 • kontrolu stavu hladiny vody, chodu napájecích čerpadel, případně doplňování napájecí vody,
 • odečet stavu plynoměru,
 • kontrolu signalizace a blokování hořáku při poklesu tlaku plynu minimální přípustnou hodnotu uzavíráním hlavního uzávěru plynu,
 • kontrolu signalizace nedostatku vody (u parních kotlů),
 • kontrola signalizace dosažení maximálního dovoleného přetlaku páry,
 • kontrolu havarijních čidel automatiky,
 • kontrolu těsnosti armatur, se kterými se při provozu manipuluje,
 • kontrolu přítomnosti oxidu uhelnatého v ovzduší kotelny a v okolí odtahu spalin,
 • celkovou kontrolu plynovodu včetně jeho odboček ke kotli nebo jiným plynovým spotřebičům (kontroluje se zejména upevnění, stav potrubí, jeho nátěr a označení, přístup k armaturám a jejich pohyblivost protočením do 60 % jejich zdvihu),
 • kontrolu těsnosti všech spojů a armatur plynovodu pěnotvorným roztokem.