K přepravě plynů se používá řada nádob – lahve, tlakové sudy, svazky lahví, cisterny, cisternové kontejnery a další. Nejrozšířenější jsou tlakové lahve.

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

 • je zakázáno umísťování provozních a zásobních lahví v bytech, ve sklepních a suterénních prostorách, v průchodech a průjezdech, na únikových cestách a schodištích, na půdách, v kancelářích, šatnách, kuchyních, jídelnách, sociálních zařízeních, garážích, kotelnách, světlících, v objektech s hořlavými konstrukcemi, v nevětraných a obtížně přístupných prostorech a na veřejně přístupných místech,
 • lahve musí být zajištěny vhodným způsobem proti pádu,
 • zásobní lahve opatřené snímatelným kloboučkem musí mít při manipulaci tento klobouček nasazený,
 • místnosti a prostory, kde jsou umístěny provozní a zásobní lahve, musí být větrané z hlediska požadavků na požární a hygienické předpisy dle druhu skladovaných plynů,
 • v místnosti čepování nápojů (např. restauraci, baru) může být jako součást jednoho výčepního zařízení umístěna jen jedna provozní láhev s náplní oxidu uhličitého o hmotnosti náplně nejvýše do 30kg,
 • ve sklepě určeném pro uskladňování nápojů mohou být umístěny max. 2 provozní a 2 zásobní lahve s oxidem uhličitým,
 • plyny mohou být vypouštěny z lahví do potrubí, anebo do stabilních nádob a zařízení dimenzovaných na nižší přetlak, pouze přes redukční ventil, určený a označený pro daný plyn a nastavený na příslušný výstupní přetlak (redukční ventil se nevyžaduje v případech, kdy je bezpečně a spolehlivě zajištěno, že nedojde ke stoupnutí tlaku v potrubí, zařízení nebo stabilních nádobách nad přípustnou mez),
 • po použití lahve musí být ventil těsně uzavřen a pro hořlavé jedovaté a žíravé plyny (kromě acetylénu a vodíku) se přípojka ventilu pojistí závěrnou maticí s těsněním,
 • s odběrem acetylenu z lahve se smí započít až po uplynutí alespoň jedné hodiny po dopravě láhve na pracoviště (tato podmínka neplatí v případě, že lahve jsou dopravovány ve svislé poloze a před použitím se nepokládají,
 • při odběru acetylénu je láhev buď v poloze svislé nebo je nakloněna ventilem vzhůru pod úhlem nejméně 30 od vodorovné roviny (aby s plynem nebyl strháván aceton),
 • pro umístnění a stavební provedení tlakové stanice platí stejná ustanovení jako pro skladování lahví na plyny (jde-li o samostatný objekt),
 • malý sklad nádob, tj. nejvýše 75 lahví plných nebo prázdných, z toho nejvýše 50 lahví s plyny jedovatými, hořlavými nebo hoření podporujícími (přepočítáno na láhve s vnitřním objemem 40 l) včetně lahví, které jsou součástí tlakové stanice, může být přistavěn k jednopodlažnímu provoznímu objektu,
 • jsou-li v uzavřeném skladu více než čtyři láhve (přepočteno na lahve s vnitřním objemem 40 na plyny, které spolu tvoří výbušnou nebo jinak nebezpečnou směs, skladovány odděleně v samostatných požárních úsecích, které jsou samostatně větratelné,
 • v otevřených skladech musí být vytvořeny jednotlivé oddíly (postačí i přepážka z drátěného pletiva apod.), pro skladování lahví každého druhu plynu zvlášť,
 • dveře skladu se musí otevírat do volného prostoru,
 • na dveřích skladu musí být vyvěšena tabulka s označením druhu plynu se zákazem kouření a vstupu nepovolaným osobám. Jsou-li ve skladu uloženy láhve naplnění hořlavými, hoření podporujícími, jedovatými nebo žíravými plyny je vyvěšena též příslušná tabulka.
 • uzavřené sklady s plyny těžšími než vzduch musí mít zajištěno příčné větrání v úrovni podlahy,
 • u skladu nebo v jeho bezprostřední blízkosti musí být prostor (místnost nebo skříň), ve kterém jsou podle charakteru plynů v dostatečném množství uskladněny osobní ochranné pomůcky, prostředky první pomoci, jedovatost zneškodňující látky, neutralizační prostředky a náhradní díly,
 • ve skladu lahví s hořlavými a hoření podporujícími plyny, popř. i před vchodem do těchto skladů, musí být umístěny hasicí přístroje vhodného typu,
 • samostatně stojící lahve musí být zabezpečeny vhodným způsobem proti převržení,
 • ve skladu, ve vzdálenosti nejméně 5 m od skladu lahví nesmí být ukládány žádné hořlavé látky a nesmí se provádět práce s otevřeným ohněm bez příkazu,
 • ve skladech, kde jsou skladovány společně v jedné místnosti plné i prázdné lahve, musí být lahve uloženy odděleně. Místa pro uložení lahví jsou označena tabulkami: PLNÉ LAHVE a PRÁZDNÉ LAHVE,
 • prázdné (vyprázdněné) lahve musí být skladovány za stejných podmínek jako plné lahve,
 • lahve nesmí být dopravovány společně s hořlavými kapalinami nebo s výbušnými látkami
 • kyslíkové lahve nesmí být dopravovány společně s mastnými látkami,
 • lahve o celkové hmotnosti větší než 50 kg (včetně) musí přenášet nejméně dva muži fyzicky pro tuto práci způsobilí,
 • při přepravě musí být lahve na vozidle zajištěny proti samovolnému pohybu ve všech směrech a proti poškození,
 • při dopravě lahví silničními vozidly je zakázáno dopravovat ve vozidle jiné osoby než ty, které náklad lahví doprovází,
 • při dopravě mají být lahve umístěny tak, aby ventily všech lahví byly na téže straně a přístupné,
 • lahve plné i prázdné jsou dopravovány jen s uzavřenými ventily a našroubovanými ochrannými kloboučky (neplatí pro dopravu lahví s medicinálními plyny zdravotních přístrojů v sanitních vozech),
 • vozidla s nákladem lahví plných nebo prázdných, nesmějí být ponechána bez dozoru na veřejně přístupných místech,
 • při dopravě nádob s plyny jedovatými, žíravými, hořlavými a hoření podporujícími silničními vozidly náklad doprovázet osoba, která prokazatelně zná vlastnosti plynu a dovede s nádobami zacházet,
 • je zakázáno dopravovat lahve v zavazadlovém prostoru osobních vozidel a ve vozidlech, v nichž prostor pro řidiče není oddělen od prostoru pro přepravu lahví,
 • vozidla dopravující lahve musí být vybavena vhodným hasicím přístrojem. Osoby doprovázející náklad jsou vybaveny OOPP,
 • požadavek bezpečnostního předpisu,
 • pro tlakové stanice je zpracován místní provozní řád. Pro používání samostatných lahví, jejich skladování a dopravu postačí zpracovat pokyny k obsluze včetně bezpečnostních zásad – při zpracování této dokumentace je třeba vycházet z místních poměrů, druhu nádoby a charakteru činnosti,
 • pro používání jednotlivých lahví pro izolační dýchací přístroje, pro potápěčskou výstroj, pro výrobu sodové vody a limonád v zařízení s jednou lahví oxidu uhličitého, pro malé svářecí a letovací soupravy s lahvemi do 5 litrů, postačí technické podmínky a návod k obsluze nádob a zařízení dodané výrobcem,
 • provozní řád a pokyny k obsluze musí být na pracovišti k dispozici,
 • obsluhu tlakové stanice a opravy na ní mohou provádět jen pracovníci odborně způsobilí,
 • pracovníci, kteří vyprazdňují jednotlivé lahve nebo jinak s nimi manipulují, musí být před pověřením touto činností a pravidelně jednou za 3 roky prokazatelně poučeni v rozsahu pokynů k obsluze a poplachového plánu,
 • při manipulaci s nádobami s jedovatými a žíravými plyny musí být vždy současně přítomny nejméně dvě osoby,
 • na pracovišti, kde se manipuluje s nádobami s plyny jedovatými a žíravými, musí být trvale k dispozici alespoň dva dýchací přístroje,
 • pro používání a skladování lahví s jedovatými a žíravými plyny musí být vypracován protiplynový poplachový plán,
 • sklady a provozy, pro které musí být vypracován protiplynový poplachový plán, musí být vybaveny prostředky a zřízením pro realizace protiplynového poplachového plánu (např. poplašné zřízení, stabilní hasicí zařízení, asanační prostředky, potřebné nářadí, dřevěné kuželové kolíky ve skladech nádob s chlórem, k utěsnění vzniklého otvoru v případě utržení ventilu apod.).

Právní předpisy

Technické normy

 • ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – provozní pravidla
 • ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla
 • ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu
 • ČSN EN ISO 7225 Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky
 • ČSN EN ISO 13769 Lahve na plyny – Značení ražením
 • Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)