Technická opatření

 • Vyloučení chemické škodliviny z užívání, její náhrada jinou (méně závažnou) látkou. Příkladem je zavádění lepidel a nátěrových hmot obsahujících místo organických rozpouštědel vodu.
 • Úprava technologického procesu zaměřená k omezení kontaminace pracovního prostředí nebezpečnými látkami.
 • Zakrytí a uzavření zdrojů. Nutné při zpracování velmi jedovatých látek, chemických karcinogenů, látek silně dráždivých v plně uzavřených aparaturách a je v podstatě jediným účinným způsobem ochrany pracovního prostředí, zejména ovzduší pracovišť před kontaminací těmito látkami.
 • Automatizace a dálkové ovládání pracovních procesů spojených s používáním chemických škodlivin. Jde o velmi účinný způsob ochrany zdraví pracovníků při současném snížení počtu pracovníků exponovaných chemickým škodlivinám.
 • Místní odsávání škodlivin u zdroje jejich vzniku.
 • Celkové větrání pracovišť. Celkovým větráním pracoviště dochází k ředění koncentrací škodlivin, které již pronikly do pracovního ovzduší.
 • Údržba zařízení, která mohou být zdrojem úniku.

Organizační opatření

 • Dodržování stanovených technologických postupů – zaměřené na co nejkratší dobu ohrožení pracovníků nebezpečnými látkami.
 • Zpracování provozních pokynů –  návody ke správnému zacházení s nebezpečnými látkami a ke správné obsluze zařízení, zákaz určitých činností, postup při případné nehodě a zabezpečení první pomoci.
 • Pravidelná kontrola koncentrace škodlivin v pracovním ovzduší podle pokynů kontrolních orgánů; průběžné vyhodnocování výsledků sledování koncentrace škodliviny v pracovním ovzduší a stanovení náhradních opatření při překračování hodnot NPK-P . Monitorování expozice pracovníků škodlivině.
 • Výběr pracovníků pro práce spojené s rizikem chemických škodlivin. Zákaz některých prací pro ženy, těhotné ženy, kojící matky a mladistvé. Brát v úvahu při výběru pracovníků pro práci v riziku určitých chemických škodlivin jejich zdravotní stav, duševní a odbornou způsobilost. Zdravotní nezpůsobilost (kontraindikace) se zjišťuje při vstupních a preventivních lékařských prohlídkách.
 • Zajištění nebezpečných prací několika pracovníky. Jeden provádí vlastní práci a je přitom jištěn dalším pracovníkem z bezpečného  prostoru. Podle charakteru práce se podílejí na práci zejména s ohledem na možnost nehody další pracovníci.