Svářečské práce na pracovní pozici svářeč, svářečský dělník mohou vykonávat:

  • Osoby, které mají platný svářečský průkaz anebo platný průkaz svářečského dělníka s uvedením příslušného druhu a rozsahu oprávnění.
  • Osoby, které k programování, sestavování, údržbě a opravám mechanizovaných a automatizovaných svářecích zařízení mají příslušnou odbornou kvalifikaci a mají pověření zaměstnavatele k výkonu uvedených prací daných pracovní smlouvou.
  • Osoby s vyšším odborným vzděláním při řešení výzkumných a vývojových úkolů ze svařování, pokud mají písemné pověření zaměstnavatele, přičemž toto pověření není starší než 2 roky, a pokud prokáží znalost bezpečnostních ustanovení podle této normy.
  • Osoby, které jsou ve výcviku svařování pod přímým odborným dozorem instruktora svařování, ale nesmí vykonávat práce se zvýšeným nebezpečím.

Zaškolení pracovníků

Zaškolení pracovníků mohou provádět svářečské školy nebo organizace ve vlastních nebo jiných výukových zařízeních. Zaškolení pracovníků musí být prováděno na pracovištích k tomuto účelu odpovídajícím způsobem vybavených.

Zaškolení pracovníků se provádí pro konkrétní práci, zařízení, metodu, polohu svařování a požadovaný základní materiál.

Základní kurzy

Základní kurzy pořádají svářečské školy, které jsou pro tuto činnost personálně a technicky vybaveny. Svářeč se základním kurzem může svoji odbornost rozšířit o svařování dalších materiálových skupin pouze v dané metodě svařování absolvováním doplňkového kurzu. Svářeč absolvuje teoretický a praktický výcvik zkrácený o učební látku z teorie a praxe, kterou absolvoval v základním kurzu. Zkoušku vykoná v plném rozsahu jako při základním kurzu.
Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.

Úspěšně vykonaná zkouška opravňuje zaškoleného pracovníka provádět pouze práce uvedené v rozsahu oprávnění a ve firmě, pro kterou bylo zaškolení provedeno. Každá zkouška platí pouze pro jednu metodu svařování. Změna metody svařování vyžaduje novou zkoušku.

Osvědčení

Osvědčení o zaškolení pracovníka platí pouze za podmínek (např. svařovací zařízení), při kterých bylo provedeno, pro práce uvedené v rozsahu oprávnění a ve firmě, pro kterou bylo zaškolení provedeno. Platnost osvědčení lze prodloužit po doškolení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů. Dokladem o vykonání přezkoušení a tím i prodloužení Osvědčení je Osvědčení a přezkoušení. V případě, že se svářeč nedostaví k doškolení a přezkoušení do 4 let, musí vykonat novou zkoušku. V případě, že se svářeč nedostaví do šesti let, musí opakovat kurz a původní zkouška pozbývá platnost.

Osvědčení o základním kurzu platí dva roky ode dne, kdy byla zkouška vyhodnocena jako vyhovující. Platnost zkoušky lez prodloužit po doškolení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů. Dokladem je Osvědčení o doškolení. V případě, že se svářeč nedostaví k doškolení a přezkoušení do 4 let, musí vykonat novou zkoušku v rozsahu zkoušky po ukončení základního kurzu. V případě, že se svářeč nedostaví do šesti let, musí opakovat kurz a původní zkouška pozbývá platnost.

Každý ukončený základní kurz, zaškolení a přezkoušení musí být evidováno a příslušné doklady archivovány.

Svářečský průkaz (Průkaz odborné kvalifikace svářeče)

Svářeč, který absolvuje první základní kurz obdrží „Průkaz odborné kvalifikace svářeče“. V průkazu je uvedeno označení kurzu, číslo osvědčení, datum platnosti, razítko a podpis zkušebního orgánu. Zástupce svářečské školy zapíše do průkazu záznam o lékařské prohlídce, razítko a podpis školy. Svářeč průkaz podepíše. Další zkoušky se zapisují do příslušné části průkazu.

Průkaz odborné způsobilosti svářeče slouží pouze k evidenci vykonaných zkoušek a není dokladem o platnosti zkoušek.