Strojnický průkaz musí mít obsluha vždy, pokud oblsuhuje stavební stroj (viz seznam níže) pro zemní nebo stavební práce, popřípadě pro práce s nimi související.

Obsluha musí mít strojický průkaz

Pokud obsluha provádí zemní nebo stavební práce (nebo práce, které jsou s nimi v souvislosti) musí mít oprávnění vydané ministerstvem stavebnictví (orgán jím pověřený) tj. strojnický průkaz pro příslušnou kategorii stroje – Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, § 1.

 1. dozerů a traktorů kolových nad 50 k,
 2. dozerů a traktorů pásových,
 3. speciálních tahačů stavebních mechanismů,
 4. lopatových rypadel pásových, automobilových a kolových,
 5. korečkových rypadel,
 6. korečkových hlubidel,
 7. drenážních fréz a rýhovačů,
 8. nakládacích a vykládacích strojů kolových a pásových nad 35 k,
 9. autogrejdů a grejdrelevátorů,
 10. motorových skrejprů,
 11. skrejprů s pásovým tahačem,
 12. truboukladčíků,
 13. silničních válců,
 14. úzkorozchodných lokomotiv pro přenosné dráhy,
 15. speciálních motorických sněhových strojů,
 16. kompresorů s provozním tlakem nad 5 atm. a 300 m3/hod.,
 17. stavebních strojů, které zvláštním opatřením stanoví ministerstvo stavebnictví.

Požadavky na obsluhu – oprávnění (strojnický průkaz) lze udělit jen tomu, kdo:

 1. dosáhl věku 18 let,
 2. je tělesně a duševně schopný a spolehlivý k takové obsluze,
 3. absolvoval předepsaný výcvik,
 4. prokázal zkouškou odbornou způsobilost.

Má-li stavební stroj také charakter motorového vozidla nebo parního stroje, lze udělit oprávněné k obsluze jen tomu, kdo již má odpovídající řidičský průkaz popř. oprávnění k obsluh parních strojů (kotlů).

Pokud je stroj vybaven zdvihacím zařízením s “hákem” tj. jeřábem musí mít obsluha kvalifikaci jeřábníka a pokud váže břemena tak i vazače.

Základní kurz
Základní kurz má rozsah 54 hodin + zkouška. Požadovaná předběžná praxe (absolvovaná před základním kurzem v rozsahu zpravidla 400 hodin).

Zkouška:

 1. praktická zkouška na příslušném stroji,
 2. teoretická zkouška z konstrukce, údržby a bezpečnosti práce.

Obsluha nemusí mít strojický průkaz

Pokud obsluha nevykonává zemní nebo stavební práce nemusí mít strojnický průkaz – viz Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb.,o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.
Vždy je ale třeba splnit obecné požadavky stanovené v Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a dalších dotčených právních předpisů a norem.

Obsluha musí být zdravotně a odborně způsobilá tj.

 1. tato pracovní činnost musí být uvedena ve zdravotní prohlídce tj. musí s ní být poskytovatel pracovnělékařských služeb seznámen.
 2. obsluha musí být prokazatelně seznámena s průvodní dokumentací od výrobce, především s návodem k obsluze
 3. je provedeno proškolení a doporučujeme aby jeho součástí bylo i praktické zaučení pod dohledem zkušenějšího pracovníka jehož výstupem je podepsaný záznam o tomto seznámení (proškolení) + pravidelné opakování školení (již může být snížený rozsah školení)

Pokud je stroj způsobilý k provozu na pozemních komunikacích (viz průvodní dokumentace od výrobce) , musí mít obsluha platný řidičský průkaz. Do celkové hmotnosti 3500 kg stačí skupina B, nad tuto celkovou hmotnost stačí skupina T, popřípadě C.

Pokud je stroj vybaven zdvihacím zařízením s “hákem” tj. jeřábem musí mít obsluha kvalifikaci jeřábníka a pokud váže břemena tak i vazače.