Stavbou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je stavba nebo její část určená k užívání:

  • osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým zrakovým postižením nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací,
  • těhotnými ženami nebo osobami doprovázejícími dítě do tří let věku, nebo
  • osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.