Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany stanoví systém řízení požární ochrany v konkrétních podmínkách organizace. Vychází především ze začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí.


Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností.

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a dále například

a) příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,

b) stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud tato není stanovena zvláštním právním předpisem a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru,

c) vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení,

d) určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách,

e) stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak,

f) zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,

g) určení ohlašoven požárů,

h) doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární ochrany.


Legislativa