Šok je život ohrožující stav, způsobený těžkým úrazem, velkou ztrátou krve, popáleninami, nebo rozsáhlou infekcí. Jeho hlavním rysem je dramatický pokles krevního tlaku.

Člověk v šoku vyžaduje rychlou lékařskou pomoc. Nepodávejte jídlo a pití! Může vést až k smrti.

Příznaky šoku

 • postižený je bledý až našedlý,
 • kůže je studená a zvlhlá potem,
 • závratě, pocit slabosti a na omdlení,
 • zrychlující se a slábnoucí tep,
 • mělké a rychlé dýchání,
 • pocit úzkosti nebo neklidu, zívání, nebo lapání po dechu,
 • pocit žízně,
 • zvedání žaludku, eventuelně zvracení,
 • možné bezvědomí,
 • změna chování postiženého, apatie vůči poranění.

První pomoc

 • Přednostně ošetřit vše, čím můžeme dosáhnout příznivého léčebného účinku (např. zastavení krvácení).
 • Uložit postiženého do proti šokové polohy – postižený leží na zádech, dolní končetiny podložené alespoň o 30cm, při ztrátě vědomí dát postiženého do stabilizované polohy.

Pravidlo pěti T

 • Tišení bolesti: správné ošetření základního poranění, nepodáváme analgetika ústy.
 • Teplo: snaha o udržení optimálního tepelného komfortu (v zimě přikrývkou postiženého především podkládáme).
 • Tekutiny: tlumíme pocit žízně (otírání rtů a obličeje vlhkým kapesníkem), nikdy nepodáváme tekutinu ústy.
 • Ticho: zabezpečení relativního klidu, uklidnění, psychologická první pomoc.
 • Transport: přivolání RZP. Postiženého v šokovém stavu pokud možno sami netransportujeme, hrozí riziko zhoršení stavu.

POZOR: Postiženého uklidňujte a ani na okamžik ho neopouštějte.