Nejvýznamnějším hasební plynem je oxid uhličitý. Sněhové hasicí přístroje jsou určeny pro hašení požárů třídy B (kapalných látek) a třídy C (plynných látek).

Hasicí přístroj je tvořen vysokotlakovými lahvemi se stlačeným oxidem uhličitým (CO2) částečně v kapalném a částečně v plynném stavu.

Hlavní hasební efekt je zřeďovací a dusivý. CO2 snižuje obsah atmosférického kyslíku v okolí požáru. Chladicí účinek sněhu CO2 je zanedbatelný vzhledem k nízkému sublimačnímu teplu. Větší význam má sníh proto, že sublimací uvolňovaný plyn doplňuje inertní atmosféru v místě požáru.

Dobře hasí elektrická zařízení pod proudem, hořlavé kapaliny, barvy, laky, oleje, tuky, vosky, potraviny a léky. Hasí také hořící plynné látky (methan, propan-butan, svítiplyn, zemní plyn, vodík, acetylen).

Nelze ho použít k hašení volně ložených pevných látek, které by mohl proud plynu rozvířit a rozšířit požár nebo způsobit výbuch (prach, sypké organické látky, vláknité materiály, hobliny). Nesmí se používat např. k hašení tuhých žhnoucích látek a na požáry lehkých kovů pro nebezpečí vzniku oxidu uhelnatého (CO) a nebezpečí výbuchu.

Nedoporučuje se ani používat pro hašení jemných elektronických zařízení kvůli možnosti vzniku kyseliny uhličité a korozi zařízení.

Při hašení v uzavřených místnostech je nutno mít na zřeteli, že hrozí nebezpečí vysoké koncentrace CO2.

Při hašení se přístroj musí držet za rukojeť, v žádném případě se nesmí držet za hadici nebo proudnici, protože hrozí nebezpečí těžkých omrzlin. Sněhové hasicí přístroje nesmějí být uloženy v místech převyšující 35 oC, protože by mohlo dojít k jejich samovolnému vyprázdnění, případně k výbuchu přístroje.