Problematika shromažďovacích prostor je řešena v ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory.

Shromažďovací prostor

Shromažďovací prostor je určený pro shromáždění osob, ve kterém počet a hustota osob překračují mezní normové hodnoty. Za shromažďovací prostory se nepovažují samotné únikové cesty a prostory, kde jsou osoby dočasně soustředěny při probíhající evakuaci osob, jakož i veřejná prostranství (ulice, náměstí, parky apod.).Počty osob se stanovují podle ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami. Mezní hodnota nejnižšího počtu osob, od které se příslušný prostor klasifikuje jako shromažďovací se označuje jako SP. Prostory s větším násobkem osob jsou prostory s násobkem SP.

Vnitřní shromažďovací prostor

Vnitřní shromažďovací prostor je prostor (místnost, hala, atd.) vymezený po obvodě a shora stavebními konstrukcemi. Za stavební konstrukce se v této souvislosti považují také přemístitelné konstrukce (posuvná stěna či střecha, svinovací žaluzie apod.) nebo krátkodobé – dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.).

Podle výškové polohy se vnitřní shromažďovací prostory dělí do 3 výškových pásem

  • VP1 prostory v 1. podzemním a v nadzemních podlažích do výšky 9m,
  • VP2 prostory ve 2. podzemním podlaží a v nadzemních podlažích výšky nad 9m do 30m,
  • VP3 prostory ve 3. či v dalších podzemních podlažích a v nadzemních podlažích výšky nad 30m.

Vícepodlažní SP v podzemních podlažích se při zařazování do kategorie VP posuzují podle nejníže umístěné podlahy, na které se vyskytuje více než 15% z celkového počtu osob ve SP. Pokud v nadzemních podlažích zasahuje SP do více VP, je dále považováno za rozhodující to výškové pásmo, ve kterém se vyskytuje více než 50% z celkového počtu osob ve SP.

Venkovní shromažďovací prostor

Venkovní shromažďovací prostor je prostor neuzavřený po obvodě nebo shora, aavšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), popř. okolním terénem nebo přírodním prostředím (např. svah, vodní plocha); za venkovní shromažďovací prostor se považuje také shromažďovací prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství (dvoře apod ), ohraničený na nejméně 50 % délky svého obvodu trvalou nebo dočasnou stavbou; rovněž prostory, které jsou běžně z horní části otevřené a jen v případě deště apod. jsou kryty mobilním zastřešením se posuzují jako venkovní shromažďovací prostory; pevná střecha venkovního shromažďovacího prostoru nesmí přesáhnout 75 % celkové půdorysné plochy posuzovaného prostoru (takto je zajištěn venkovní pohyb vzduchu osobám na tribuně apod.)