Požadavky na řidiče manipulačních motorových vozíků byly obsaženy v ČSN, ale po jejím zrušení je plně na jeho zaměstnavateli, jakým způsobem bude problematiku řešit.

Školení řidičů manipulačních motorových vozíků

Školení není v žádné předpise jednoznačně stanoveno, ale vychází z § 103, odst. 2, Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce:
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, jež se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Vzhledem k vysokému riziku při obsluze a řízení manipulačního motorového vozíku doporučujeme absolvovat základní kurz u odborné společnosti, praktický zácvik v ovládání a obsluze vozíku a pravidelné periodické opakování. Doba opakování perodického školení řidiče vozíku není stanovena, ale doporučujeme opakování vždy po 1 roce.

PODLE ČSN 26 8805:

3.3.2 Provozovatel manipulačního vozíku

K dosažení spolehlivého a bezpečného provozu manipulačních vozíků by provozovatel měl plnit následu¬jící požadavky:

a) provést analýzu rizik v místě plánovaného použití manipulačních vozíků a na základě této analýzy přijmout opatření k jejich minimalizaci;
b )prokazatelně určit osoby odpovědné zatechnický stav a provoz manipulačních vozíků, stanovit požadavky na jejich kvalifikaci, jejich práva, povinnosti a odpovědnosti;
c) určit k obsluze manipulačních vozíků pouze osoby k tomu odborně, tělesně a duševné způsobilé;
d) zajistit bezpečný technický stav manipulačních vozků včetně odstranění zjištěných poruch nebo závad;
e) zajistit prokazatelné seznámení řidiče manipulačního vozíku s bezpečným používáním vozíku a přídavných zařízení, které bude řidič obsluhovat;
f) u osob provádějících údržbu a opravy prokazatelné zajistit zaškolen! a zaučení pro provádění oprav manipulačních vozíků typů. které jsou jimi opravovány či udržovány, popřípadě takové činnosti sjednat dodavatelsky;
g) v případě nutnosti zajistit vypracování dopravné provozního řádu (vnitroorganizační směrnice) podle 2.5;
h) zajistit předepsané označení manipulačních vozíků:
i) zajistit vybaven! manipulačních vozíků podle návodu k používání;
j) zajistit vedení záznamů o provozu manipulačních vozíků;

3.3.3 Obsluha manipulačních vozíků
Manipulační vozíky a jejich přídavná zařízení se obsluhují podle návodu k používání.

E-learningové školení pro řidiče vysokozdvižných vozíků

Zdravotní způsobilost

Podle Přílohy 2 vyhláška MZ ČR č.79/2013 Sb. je obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků považována za práce jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví. Z toho vyplývají následující omezení:

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

  1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. alkoholová nebo drogová závislost,
  3. opakované stavy poruchy vědomí,
  4. závažné poruchy zraku,
  5. závažné poruchy sluchu.

B.Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

  1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. záchvatovité a kolapsové stavy,
  3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  4. závažné poruchy smyslových orgánů,
  5. závažné nemoci pohybového systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění – perimetr)

Periodické prohlídky: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění – perimetr)

Výstupní prohlídka: základní vyšetření
Následné prohlídky: 0