Revizi vyhrazených technických zařízení může provádět výhradně revizní technik, který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícím revidovanému technickému zařízení.

Pokud provádí-li revizní technik revize jako výdělečnou činnost, musí být držitelem oprávnění k revizím vyhrazených technických zařízení.

Evidence revizních techniků

  • Pověřená organizace – TIČR vede evidenci revizních techniků.
  • Evidence revizních techniků je veřejně přístuůná, s výjimkou údajů o bydlišti nebo místě trvalého pobytu.
  • Údaje v evidenci revizních techniků se uchovávají po dobu 20 let od skončení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.
  • Evidované údaje

Legislativa