Každý zaměstnavatel musí alespoň jednou za kalendářní rok roce provést na všech svých pracovištích prověrku BOZP.

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 108, odst.5:
Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

Vlastní rozsah a obsah roční prověrky není předepsán a určuje jej organizace s přihlédnutím ke svým specifickým podmínkám.

Cíl roční prověrky

 1. komplexní prověření zajištění BOZP na všech pracovištích tj. dodržování právních norem i vnitřních předpisů BOZP organizace.
 2. odstranění zjištěných závad.

Kdy?

Prověrku lze provést kdykoli v kalendářním roce, není nutné ji provést v lhůtě 12 měsíců která začíná běžet ode dne provedení předešlé prověrky. U větších organizací doporučujeme provádět na etapy.

Kdo?

Právní předpis (Zákoník práce pouze určuje, že prověrka je provedena “v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci”. Tzn. že se ani odbory ani zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP (pokud jsou v organizaci ustanoveny) se prověrky nemusí nutně zúčastnit, postačí, že bude prováděna s jejich vědomím.

Prověrky by se měli zúčastnit:

 • Člen top managementu odpovědný za BOZP v organizaci,
 • Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik pro organizaci – bezpečnostní technik.
 • Vedoucí kontrolovaných pracovišť.
 • Poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Obsah prověrky

Doporučujeme provádět současně kontrolu stavu BOZP a PO, přestože to právní předpisy nevyžadují. Níže uvedený seznam je orientační.

 1. Odstranění neshod z předešlé prověrky.
 2. Kontrola plnění úkolů v BOZP přiřazených jednotlivých pracovních pozicích (stanoveno v organizační směrnici BOZP)
 3. Kontrola funkčnosti jednotlivých prvků řízení BOZP a pO
 4. Zajištění garance odborně způsobilých osob (pokud jsou k provozu třeba) : osoba odborně způsobilý v prevenci rizik, požární technik, preventista PO, koordinátor BOZP…)
 5. Soulad kolaudačního rozhodnutí popřípadě nájemní smlouvy s provozovanými činnostmi.
 6. Důkazy o provádění kontrolní činnosti a monitorování nebezpečných činností o odstraňování zjištěných závad.
 7. Identifikace a zhodnocení rizik – zda odpovídá aktuálnímu stavu. Důkazy o řízení rizik. Výměna rizik při současné práce více organizací na jednom pracovišti apod.
 8. Zařazení prací do kategorie – kategorizace prací – zda odpovídá aktuálnímu stavu.
 9. Kontrola aktuálnosti dokumentace.
 10. Důkazy o účasti zaměstnanců na zajišťování BOZP a PO.
 11. Provádění školení a vzdělávání zaměstnanců včetně odborných školení. Komplexnost, odbornost lektorů, důkazy o provedených školeních.
 12. Zajištění pracovnělékařských služeb – zdravotní prohlídky, poradenství, dozor na pracovištích.
 13. Vybavení pracovišť věcnými prostředky PO a prostředky první pomocí.
 14. Pracovní úrazy – vedení záznamů a záznamů, evidence, šetření, odškodnění.
 15. Osobní ochranné pracovní prostředky – používání, aktuálnost směrnice pro poskytování OOPP, kompatibilita OOPP používaných současně.
 16. Stroje a technická zařízení (včetně vyhrazených technických zařízení)- zpracování a aktuálnost dokumentace (místní provozně bezpečnostní předpisy), provádění údržby, pracovní prostor,způsobilost obsluhy, kontroly revize a zkoušky (včetně zpracovaného harmonogramu), dotažitelnost dokumentace od výrobce, stav STOP vypínačů, bezpečnostní značení…..
 17. Skladování – úplnost a aktuálnost místního provozního řádu skladu, způsob skladování, manipulační prostory a cesty, označení cest, manipulačních prostorů,podlah a regálů.
 18. Kontrola všech pracovišť – dodržování zákonných i vnitřních předpisů.
 19. Kontrola povědomí zaměstnanců o systému řízení BOZP a PO – formou dotazů.

Vyhodnocení prověrky

O průběhu prověrky je proveden záznam, který obsahuje především seznam neshod, návrhu k jejich odstranění, zodpovědnou osobu za odstranění a termín odstranění.

Legislativa