Elektrický rozvaděč musí být trvale volně přístupný a umožňovat otevření rozvaděčových dveří v úhlu minimálně 90 st. Je to velmi důležité především pro možnost okamžitého vypnutí v případě nouze.

Nezastavujte rozvaděče nábytkem ani jinými předměty a vždy k nim zachovejte volný přístup. Nezapomeňte také na jejich označení bezpečnostními značkami:

  • Pozor, elektrické zařízení!
  • Nehas vodou ani pěnovými přístroji!
  • Vypni v nebezpečí!

Dveře rozvaděče musí být vždy uzavřené (pokud se neprovádí opravy nebo údržba – vyhrazené pro osoby odborně způsobilé v elektrotechnice)

Právní předpisy

  • Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující bezpečné používání zařízení.

§ 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

  • NV č. 101/2005 Sb., čl. 2.1.3 Instalace musí být provedeny tak, aby je bylo možno podle potřeby vypnout

Čl. 2.1.3. nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

  • Šířka uliček a přístupových prostorů musí odpovídat pro práci, porovzní zásahy, přístup v případě nouze, evakuaci v nouzi a pro pohyb zařízení. Uličky musí umožnit otevření dveří min. v úhlu 90 st.

Právní předpisy

Technické normy

ČSN 33 2000–7–729, čl. 729.513.2