Správce má povinnost subjektu údajů poskytnout informaci (potvrzení), zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje znat á a zároveň má právo na informace:

  1. účely zpracování,
  2. kategorie dotčených osobních údajů,
  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
  6. právo podat stížnost u dozorového úřadu,
  7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
  8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud správce o subjektu údajů žádné údaje nezpracovává, sdělí mu, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce.

Nepřesné údaje

Subjekt údajů má právo na opravu jeho nepřesných osobních údajů. Neznamená to povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Povinností správce je zabývat se jeho žádostí a opravit nepřesné údaje

Lhůty a úhrada nákladů

Správce musí subjektu údajů poskytnout informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení podnětu. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce. O této skutečnosti musí být subjekt údajů správcem informován, a musí uvést důvod prodloužení.

Náklady lze správcem účtovat pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.