• odstranění hořlavých nebo hoření podporujících nebo výbušných látek,
  • překrytí nebo utěsnění hořlavých látek nehořlavým materiálem (nesmí dojít k nasáknutí hořlavé látky do krycího materiálu),
  • vybavení věcnými prostředky PO a požárně bezpečnostními zařízeními podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování,
  • měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů a udržování koncentrace pod hranicí nebezpečné koncentrace (nebezpečná koncentrace je koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachů s oxidovadlem od 25 % hodnoty dolní meze výbušnosti pro plyny, páry a prachy),
  • ochlazování konstrukce,
  • zajištění náhradních opatření při odstavení nebo omezení funkce požárně bezpečnostních zařízení – EPS, stabilní hasící zařízení apod.
  • provětrávání pracoviště,
  • rozmístění technického vybavení proti rozstřiku.