Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

Zřízení preventivní požární hlídky

 
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní požární hlídky:

  • v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
  • v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce (např. při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob). V tomto případě mohou krajský úřad nebo obec svými právními předpisy upravit povinnost zřídit preventivní požární hlídku. Tato povinnost bude platit pouze na území kraje nebo obce.

Činnost preventivní požární hlídky

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky jsou součástí požárního řádu (jeho přílohou). Pokyny musí obsahovat:

  • určení prostor nebo činností, pro které je preventivní požární hlídka zřízena,
  • jmenný seznam členů hlídky,
  • stanovení úkolů jednotlivých zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky
  • seznam a potřebného vybavení k provedení prvotního zásahu, popřípadě další skutečnosti

Počet členů preventivní požární hlídky není legislativně určen, organizace jej určuje sama podle svých specifických podmínek. Tuto skutečnost zapracuje do dokumentace požární ochrany. Při určování počtu členů je nutné vzít do úvahy charakter a dispozici pracovišť a prováděných činností. Důležité je také to, zda se jedná o veřejnosti přístupné prostory.

Preventivní požární hlídka se ustanovuje trvale nebo může být ustanovena jednorázově, např. pro činnost prováděnou na přechodném pracovišti. V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti organizace, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak. To znamená i zřízení preventivní požární hlídky a zpracování pokynů pro její činnost.

POZOR Nezaměňujte preventivní požární hlídku s požární hlídkou – ta je zřizována jako určitá náhrada jednotky požární ochrany za podmínek legislativně vymezených – Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně § 13 a je to jakési hasičské družstvo, určené k malým požárním zásahům. Požární hlídky se příliš často nevyskytují.

Sankce

Podle Zákona č. 133/1985 sb. O požární ochraně, § 76 odst.(2, písm c) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1

(3) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 1 000 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně uvedené v odstavcích 1 a 2.


Legislativa